ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind Planul de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Vatra Dornei

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                             intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere Expunerea de motive nr.15.945/23.05.2017 a Primarului Municipiului Vatra Dornei, Raportul nr. 15.946/23.05.2017 al Şefului Poliţiei Locale Vatra Dornei şi procesul verbal nr. 14209 din 15.05.2017 întocmit în cadrul Comisiei locale de ordine publică, în baza art.30 lit. g) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.a, coroborat cu art.45 alin.(1), art.47, art.49 şi art.115 alin.1 lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Planul de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Vatra Dornei, cu anexele 1 – 4.

Art.2. Primarul municipiului, Comisia locală de ordine publică şi Poliţia Locală Vatra Dornei, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.127