ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii suprafetei de 9 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Luceafarului, nr.9, teren aferent constructiei, proprietatea d-lui Melinceau Petru-Pavel

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                             intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15948/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.15949/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafetei de 9 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,  situata in Str.Luceafarului nr.9, identic cu nr.cadastral 37340 din CF 37340, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Melinceanu Petrica, proprietarul constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 euro/mp,  la cursul leu euro din ziua platii,  conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                           Contrasemneaza,

                     Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.128