ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare Şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei”

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.15.951/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.15952/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Având în vedere prevederile art.3 din HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, art.14 al Legii nr. 208/1997- privind Cantinele de ajutor social  precum si ale art. 61 din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale;

 

            În baza art. 36, alin. (1), alin. (2) lit d), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi art. 45 alin. (1) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art. 1  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.26/2016.

            Art.3   Primarul municipiului  prin Serviciul de Asistenta sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.129