ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

Privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire, Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,      

                                               intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

     Având în vedere expunerea de motive nr.2386/25.01.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.2387/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 21 alin.(2) din Legea nr.17/2000,rep. privind asistenţa persoanelor vârstnice, HG nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, HG nr. 1021 pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoane vârstnice, Ordinul nr. 687/2005,precum şi HCL nr. 64/2003;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit."d" şi alin. (6) lit. ,,a" pct.2, precum şi art. 45 alin.(1) si (2) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit.(b)  din Legea nr. 215/2001 rep– a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice din Centrul social Roşu în sumă de 1982 lei/persoană.

Art. 2 Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se va realiza astfel:

a.   Persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin datorează contribuţia de întreţinere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăşi costul mediu lunar aprobat pentru fiecare camin.

b.     Diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, dacă realizează venit pe membru de familie, in cuantum mai mare de 782 lei.

b1 cuantumul prevazut la lit.b se indexeaza prin HG, in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior.

c.      sustinatorii legali pot acoperi din veniturile proprii contributia lunara integrala printr-un angajament de plata.

e.daca prin aplicarea cotei prevazute la  lit.(a) se acopera valoarea totala a contributiei lunare, sustinatorii legali nu mai sunt tinuti de obligatia sustinerii platii diferentei de contributie.

f.obligatia de plata a contributiei lunare de intretinere in sarcina persoanei varstnice si/sau a sustinatorilor legali se stabileste printr-un angajament de plata, semnat de persoana varstnica, de reprezentantul sau legal, dupa caz, si/sau de sustinatorul legal.Angajamentul de plata constituie titlu executoriu.

g.obligatia de plata a contributiei lunare in sarcina sustinatorilor legali se poate stabili si prin hotarare judecatoreasca.

  Art. 3 Cu data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea  HCL nr.187/2014.

  Art.4 Primarul municipiului, prin Direcţia de asistenţă socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                               Contrasemneaza,

                             Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.13