ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului  de organizare si functionare al serviciului de educare si ingrijire pentru copii cu varsta 0-3 ani

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15954/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.15955/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

In baza prevederilor art.3 din HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;art.43, 56 si 57 din HG nr.1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara;

În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.d, si alin.6 lit.”a” , pct.1 si 3 si art.45, alin.(1) coroborat cu prevederile art.115 alin.(1) lit. b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂSTE :

 

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului de Educare si Ingrijire pentru copii cu varsta 0-3 ani, care constituie anexă la prezenta hotărâre.

Art.2 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.111/2017.

Art.3 Primarul municipiului, prin Directia de Asistenta Sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.130