ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

Privind aprobarea a documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico econimici,  ai investitiei  “ Reabilitare Secției de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei  ” la faza D.A.L.I, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.3.1 B1”

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.15957/23.05.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15958/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 3 – Axa prioritară 3:Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.In conformitate cu prevederile art.5 alin.(1)(3)si (4) si art.7 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;art.44 si art.45 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            Art 1. Se aprobă  documentatia tehnico economica  elaborata, la faza D.A.L.I pentru investitia : “ Reabilitare Secției de Obstetrică Ginecologie a spitalului Municipal Vatra Dornei  ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020, P.I.3.1 B1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1 B

         Art 2. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investitiei, la faza D.A.L.I conform anexei  privind descrierea sumara a investitiei  :  Reabilitare Secției de Obstetrică Ginecologie a spitalului Municipal Vatra Dornei  ”, propus spre finantare prin POR 2014-2020, P.I.3.1 B1în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1. B

            Art.3 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                              Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.131