ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea Sectiei de Obstetrica Ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei”la faza D.A.L.I, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.3.1 B1”

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.15957/23.05.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15958/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 3 – Axa prioritară 3:Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice;

In conformitate cu prevederile art.44, art.45, art.46 si art.47 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.291 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d”, precum şi art.45 alin.1 si 2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

           Art 1. Se aprobă proiectul Reabilitarea Sectiei de Obstetrica Ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, propritatea de investiții 3.1, operatiunea B.

         Art 2. Se aprobă valoarea totala a proiectului Reabilitarea Sectiei de Obstetrica Ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei” in cunatum de 1.851.496,01 lei(inclusiv TVA).

        Art 3. Se aproba contributia proprie la proiect 118.635,86 lei(inclusiv TVA) reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 34.657,20 de lei(inclusiv TVA).

       Art.4 Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii proiectului” “Reabilitarea Sectiei de Obstetrica Ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei”, se vor asigura din bugetul local.

       Art.5 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                           PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                                     Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.132