ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii suprafetei de 244 mp teren, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Vasile Deac nr.22, aferent locuintei si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Clocotici Mircea Nicolae si Clocotici Elena

 

                         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15.960/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 15.961/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 244 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situata in Str.  Vasile Deac nr.22, aferent constructiilor proprietate privata  si curtii,  dupa cum urmeaza: suprafata de  126 mp identic cu nr.cadastral 37472 din CF 37472 afernta locuintei si suprafata de 118 mp identic cu nr.cadastral 37474 din CF 37474 aferenta curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Clocotici Mircea Nicolae si Clocotici Elena.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 25 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra dornei pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare.

            Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                      PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                          Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.133