ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii  cotei de 74/100, respectiv suprafata de 88,8 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situata in Str.Lucian Blaga nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Popescu Olimpiu Leon si Popescu Elena Petronela

 

                              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.15.963/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 15.964/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzararea  cotei de 74/100 din terenul aferent constructiei  de120 mp, respectiv suprafata de 88,8 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei din terenul aferent locuintei, situata in Str.Lucian Blaga nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Popescu Olimpiu Leon si Popescu Elena Petronela, identic cu nr.cadastral 32640 din CF 32640.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 40 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 30% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 24 rate egale, lunare consecutive..

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra dornei pentru semnarea contractului de vanzare-cumparare.

           Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.134