ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

 

                 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 15.969/23.05.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15.970/23.05.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.1 si 2  alin.(2) din HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art. 45 alin. (3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – Republicata si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se completează inventarul terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003, aprobat prin HCL nr.31/2004, completat prin HCL nr. 170/30.10.2008 , HCL nr.151/2009, HCL nr.11/2014, HCL 193/2014, HCL nr.41/2015, HCL nr.53/2015 si HCL nr.122/2015 cu un lot de 300 mp identic cu nr.cadastral 37693 din CF 37693 situat în str. Miristei, f.n.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.136