ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

                     CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

 

 

                     Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.15982/23.05.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15.983/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 coroborat cu art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 4000 lei  pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.139