ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

                     CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanţării  Festivalului Naţional al Sporturilor  Extreme „Dorna X-TREM –Editia a XI-A a 2017”

                    Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.15985/23.05.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15986/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.6 lit.”a”pct.  5,6 precum şi art. 45 coroborat cu art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1  Se aprobă finanţarea Festivalului Sporturilor Extreme, „Dorna X-TREM Editia a XI a  2017” care se va desfăşura în perioada 1 -2 iulie, la Vatra Dornei cu suma de 12500 lei.

          Art. 2 Suma alocată va fi decontată pe baza unor documente justificative.

          Art. 3 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Serviciul de Promovare a Turismului şi Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                    Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.140