ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

                     CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare organizării  primei editii a festivalului „Bucovina Acustic Park Vatra Dornei”

 

                        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.15994/23.05.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.15995/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art. 45 coroborat cu art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă   organizarea la Vatra Dornei a FestivaluluiBucovina Acustic Park Vatra Dornei” in perioada 07-09 iulie 2017.

         Art. 2 Se aproba alocarea sumei de 30600 de lei pentru organizarea FestivaluluiBucovina Acustic Park Vatra Dornei”, suma care  va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si serviciipe baza documentelor justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica si Casa de cultura, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.143