ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind aprobarea schimbarii destinatiei  spatiului situat in Str.Republicii nr.3, proprietatea SC TIVOLI CLUB SRL,  din Birou de schimb valutar in Spatiu pentru comercializare produse artizanale

 

                              Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

 

        Avānd īn vedere expunerea de motive nr.15997/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.15998/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Īn temeiul art. 3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si art. 36  alin.2 lit.d si alin. (6) lit. a), pct.1 art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin (1) lit b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1 - Se aproba schimbarea destinatiei spatiului situate in Str.Republicii nr.3,  proprietatea SC TIVOLI CLUB SRL,  din birou de schimb valutar in Spatiu pentru comercializare produse artizanale.

Art. 2 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin Serviciul de Urbanism, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.144