ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.41/2017 privind “constituirea unui drept de superficie prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in vederea construirii unei autogari »

  

                            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.16000/23.05.2017  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 16001/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           Avand in vedere prevederile art.693-702, titlul III, Capitolul I”Superficia” din Legea nr.287/2009 republicata, cu modificarile si competarile ulterioare, privind Codul civil;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit.,,a”  şi art. 45 alin.(3) , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se completeaza art.1 al HCL nr.41/2017 care va avea urmatorul cuprins :

Se aproba constituirea dreptului de superficie prin licitatie publica pentru suprafata de 1600 mp teren situat in Str.22 Decembrie f.n., identic cu nr.cadastral 37299 din CF 37299, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei pentru o perioada de 10 de ani care poate fi prelungita pe o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initiala prin acordul partilor, cu instituirea unui drept de servitute de trecere  si acces la conductele de utilitati publice, drept de servitute de trecere pentru executarea lucrarilor de  extindere si reabilitare a retelei de apa si apa uzata menajera precum si reparatii in caz de defectiuni la conductele de utilitati publice, cu piciorul, autovehicol si atelaj in favoarea Municipiului Vatra Dornei.

Art.2 Se completeaza art.2 al HCL nr.41/2017 care va avea urmatorul cuprins :

Se aproba  raportul de evaluare al terenului pentru stabilirea pretului de pornire al licitatiei, conform anexei la prezenta hotarare. Pretul de pornire la licitatie este de 271 de euro/luna, la cursul leu/euro din ziua platii  cu achitarea  unui avans de 30% in momentul incheierii contractului iar diferenta in rate egale/lunare/consecutive pe toata perioada superficiei si se va achita pana pe data de 25 a fiecarei luni.

           Art.3 Se completeaza Caietul de sarcini cu instituirea dreptului de servitute mentionat la art.1, conform anexei la prezenta hotarare.

           Art.4 Celelalte prevederi ale HCL nr.41/2017 raman valabile.

           Art.5 Primarul, prin Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

                                                                                       Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.145