ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

 

HOTĂRÂRE

privind validarea dispozitiei nr.1115/27.12.2016 privind „rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 cu sumele repartizate prin HG nr.975/2016”

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,             

                                               intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.2392/25.01.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.2393/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de dispoziţia Primarului  Municipiului Vatra Dornei nr.1115/27.12.2016  privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 cu sumele repartizate prin HG nr.975/2016”;

In conformitate cu prevederile  art. 82  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1, alin. 6 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată,

HOTĂRĂŞTE

        Art. 1. Se aprobă validarea  Dispoziţiei nr.1115/27.12.2016 a  Primarului Municipiului Vatra Dornei privind „rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 cu sumele repartizate prin HG nr.975/2016”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prerzenta hotărâre.

     Art. 2. Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                        Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.15