ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii  spatiului medical, situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, mansarda,  proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune  pentru Cabinet Medical Individual Dr.Vasilut Daniela Nicoleta

 

                           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                       intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.16.015/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16.016/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

     Avand in vedere prevederile art.1828 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;art.28 si 29 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) coroborat cu prevederile art.115 alin. (1) lit. ,,b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea spatiului medical, situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, mansarda identic cu nr.cadastral  36372-C1-U40,  in suprafata de 29,03,  din CF 36372-C1-U40, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cabinet Medical Individual Dr.Vasilut Daniela Nicoleta.

            Art..2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 3800 de euro, la cursul leu/euro din ziua platii,  conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 30% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in  6 rate egale/ lunare/ consecutive.

Art.4 Se aproba vanzarea cotei de teren de 36/1000 aferenta spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, mansarda identic cu nr.cadastral  36372 din CF 36372.

Art.5. Pretul terenului descris la art.1 este de 45 euro/mp,  la cursul leu euro din ziua platii,  conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 30% in momentul  incheierii contractului de vanzare-cumparare iar diferenta in 6 rate egale/lunare/consecutive.

Art.6 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                         Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.150