ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr.57/2011

privind “stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.16.018/23.05.2017 prezentata de catre Primarul municipiului, raportul nr.16.019/23.05.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Avand in vedere HCL nr.20/10.01.2011 a Consiliului Local Vatra Dornei, privind stabilirea modelului tip pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "c şi alin. (5)lit."a" , precum şi art. 45 alin. 3  coroborat cu prevederile art.115 alin. (1) lit. ,,b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se completeaza art.1 din HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor  de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră », astfel :

-         Se aprobă 1 amplasament in Parcul Municipal Vatra Dornei, in suprafata de 5 mp pentru inchiriere desfasurare activitati de agrement –masinute.

     Art.2  Celelalte prevederi ale HCL nr.57/2011 raman valabile.

     Art.3 Primarul, prin Serviciul de urbanism,  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                       Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.151