ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  documentatiei de alipire a doua suprafete de teren  situat in Str.Baii f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

 

                   Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.16021/23.05.2017   prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16022/23.05.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 25 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin.
(2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;Ordinul nr.633/2006 pentru aprobareaRegulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, cu modificarile si completarile ulterioare;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                       HOTĂRÂRE: 

    Art.1 Se aproba propunerea  documentatiei de alipire imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str. Baii, conform anexei la prezenta hotarare.

    Art.2. - Documentatia cadastrala pentru alipirea a doua suprafete de teren, aflate in proprietatea publica a municipiului Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a) teren in suprafata de 495 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.43,, identic cu nr.cadastral 37569 inscris in Cartea funciara 37569;

b) teren in suprafata de 203 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Baii, identic cu nr.cadastral 37662 inscris in Cartea funciara 37662;

(2) -  Prin alipirea celor doua parcele de teren se va forma un corp de proprietate nou, in suprafata de 698 m.p., identic cu nr.cadastral 37726 care va fi inscris in Cartea funciara in favoarea municipiului Vatra Dornei, domeniul public.   

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de alipire.

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art. 5. Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.152