ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru  Calinescu Brandusa pentru efectuarea  unui tratament medical

 

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

         Având în vedere expunerea de motive nr.16024/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16025/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b”, alin.(4) lit.,,a”  precum  şi art. 45 alin.1 coroborat cu prevederile rt.115 alin.1 lit.(b)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 5000 lei,  ajutor de urgenţă pentru Calinescu Brandusa, în vederea efectuării  unui tratament medical.

         Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

 

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.153