ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

Privind respingerea proiectului de hotarare privind  darea in administrare a  Baii Publice, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Baii nr.1- pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ SUCEAVA

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive16.027/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16.028/23.05.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu art.17 din legea nr. 213/1998, republicată – privind proprietatea publică şi regimul acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit.(d) şi alin.(6) lit.a pct.3, precum şi art.45 coroborat cu art.115 alin. (1) lit. ,,b”din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se respinge  darea în administrare a  Baii Publice din str.Baii nr.1, catre SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ SUCEAVA în vederea desfăşurării activităţii, pentru o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire.

Art.2. Contravaloarea utilităţilor pentru acest spaţiu vor fi suportate de către beneficiari.

Art.3. Primarul municipiului, prin Serviciul de urbanism si Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.154