ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind  RESPINGEREA proiectului de hotarare privind  aprobarea propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

Având în vedere expunerea de motive16.030/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16031/23.05.2017 al  compartimentului de specialitate,

Având în vedere: art.25 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;art.79, 132 alin.(1) si art.134 alin.(1) din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se respinge  propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 34702–din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava, dupa cum urmeaza :

    Art.2  Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.               

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.155