ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumelor necesare achizitionarii  de alimente la Cantina de ajutor social si Serviciul de educare si ingrijire copii cu varsta intre 0-3 ani, precum si documentatia pentru achizitia acestora

 

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta ordinara in data de 30.05.2017

 

 

Având în vedere expunerea de motive nr.16.033/23.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16.034/23.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice, precum si prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice;Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a” şi art. 45 alin.(1) coroborat cu  art. 115 alin.(1) lit. b)   din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba suma de 499721 lei, la care se adauga TVA, suma maxima estimata aferenta unui an calendaristic, incepand cu data contractarii, pentru achizitia de alimente la Cantina de ajutor social si Serviciul de educare si ingrijire copii cu varsta intre 0-3 ani.

Art.2 Se aproba caietul de sarcini in vederea demararii procedurii de achizitie publica de alimente la Cantina de ajutor social si Serviciul de educare si ingrijire copii cu varsta intre 0-3 ani, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba incheierea unui acord cadru pe doi ani, incepand cu data contractarii.

           Art.4 Primarul municipiului, prin Directia economica si Directia de Asistenta sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

Vatra Dornei

30.05.2017

Nr.156

Anexa la HCL nr.156/30.05.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIA DE ALIMENTE:

 

Obiectul procedurii de atribuire:

          Primaria Municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava, CUI 7467268, cu sediul in str.  Mihai Eminescu, nr. 17, organizeaza prin procedura simplificata, in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitia de produse alimentare, in conformitate cu specificatiile prezentului caiet de sarcini.

         Produsele sunt grupate in 9 loturi, dupa cum urmeaza:

 

LOT 1: CARNE;LOT 2: FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE; LOT 3: LACTATE; LOT 4: CONDIMENTE; LOT 5: CONSERVE; LOT 6: LEGUME CONGELATE; LOT 7: DIVERSE ALIMENTE; LOT 8: PRODUSE DE PANIFICATIE; LOT 9: PRODUSE DIN CARNE .

 

Caietul de sarcini face parte integrata din documentaţia pentru elaborarea si prezentarea ofertei ce constituie ansamblul cerinţelor minimale pe baza carora se elaboreaza oferta tehnica de către fiecare ofertant. Conţine speificatii tehnice minimale, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum si ambalare, etichetare, marcare, livrare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante.

 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI

LOT 1: CARNE: pulpe de pui congelate, piept pui dezosat, ceafa de porc, carne tocata amestec, carne lucru porc.

 

1.            Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrar e

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot.

I

1.PULPE DE PUI CONGELATE

2 ori/luna

Kg

Produs romanesc ambalat in pungi, congelat, cu aspect curat, intregi din punct de vedere anatomic, sa aiba consistenta normala, nemodificata, ferma si elastica, atat la suprafaţa cat si in secţiune. Nu trebuie sa prezinte pete negre sau semne de infestare cu paraziţi. Urmele ce se formeaza la atingerea cu degetul revin repede.

3000

4000

1000

2000

 

2.PIEPT PUI DEZOSAT

2 ori/luna

 

Kg

Produs romanesc ambalat in pungi, congelat, cu aspect curat, intregi din punct de vedere anatomic, sa aiba consistenta normala, nemodificata, ferma si elastica, atat la suprafaţa cat si in secţiune. Nu trebuie sa prezinte pete negre sau semne de infestare cu paraziţi. Urmele ce se formeaza la atingerea cu degetul revin repede.

750

1000

250

500

3.CEAFA DE PORC

2 ori/luna

Kg

Produs romanesc  congelat care se prezintă  fara cheaguri de sânge sau porţiuni murdare. Culoare roz pana la roşu, aspect la suprafaţa de pelicula uscata, in secţiune uşor umeda, consistenta, cat si in secţiune, tesut conjunctiv alb-sidefiu si elastic. Urmele ce se formeaza cu degetul revin repede, sucul din came se obţine greu si este limpede, de culoare roz deschis. Miros caracteristic, sa nu apara un miros alterat sau alt miros străin.

975

1300

325

650

3.CARNE

TOCATA AMESTEC

2 ori/luna

Kg

Produs romanesc, proaspat, congelat, aspect si culoare specifice produsului, continut de 80 % cane (porc +vita) si 20 % grasime.Miros caracteristic, sa nu apara un miros alterat sau alt miros străin.

1200

1600

400

800

4.CARNE LUCRU PORC

2 ori/luna

Kg

Produs romanesc, proaspat, aspect si culoare specifice produsului, continut de 30 % grasime.Miros caracteristic, sa nu apara un miros alterat sau alt miros străin.

750

1000

250

500

 

 

SERVICIUL DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI

LOT 1: CARNE : ficat de pui, piept de pui dezosat, piept curcan, pulpa manzat, pulpe pui superioare

1.     Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. Nr.

I

1.FICAT DE PUI

1 data/saptămână

Kg

Ficat de pui congelat, bine curatat de cheaguri sau sange, nemurdarite de continut intestinal sau de alte impuritati, intregi din punct de vedere anatomic, sa aibe consistenta normala, nemodificata, cu miros caracteristic. Nu trebuie sa prezinte pete negre, semne de infestare cu paraziti. Consistenta – ferma si elastica, atat la suprafata cat si in sectiune.Ambalat in pungi de 1kg.

147

196

49

98

 

2.PIEPT DE PUI DEZOSAT

1 data/saptămână

kg

Produs romanesc ambalat in pungi, BIO, congelat, cu aspect curat, intreg din punct de vedere anatomic, sa aiba consistenta normala, nemodificata, ferma si elastica, atat la suprafaţa cat si in secţiune. Nu trebuie sa prezinte pete negre sau semne de infestare cu paraziţi.

135

180

45

90

3.PIEPT DE CURCAN

1 data/saptămână

kg

Produs romanesc ambalat in pungi, BIO, congelat, fara os, cu aspect curat, sa aiba consistenta normala, nemodificata, ferma si elastica, atat la suprafaţa cat si in secţiune. Nu trebuie sa prezinte pete negre sau semne de infestare cu paraziţi.

90

120

30

60

4.PULPA MANZAT

1 data/saptămână

kg

Produs romanesc ambalat in pungi, BIO, carne rosie, congelata, fara os, cu aspect curat, sa aiba consistenta normala, nemodificata, ferma si elastica, atat la suprafaţa cat si in secţiune

90

120

30

60

5.PULPE PUI SUPERIOARE

1 data/saptămână

Kg

Produs romanesc ambalat in pungi, BIO, congelat, cu aspect curat, intregi din punct de vedere anatomic, sa aiba consistenta normala, nemodificata. Nu trebuie sa prezinte pete negre sau semne de infestare cu paraziţi.

870

1160

290

580

2. Sistemul de asigurare a calitatii :

- Produsele trebue sa indeplineasca toate condiţiile prevăzute in standardele si normele sanitare in vigoare - sa nu conţină substante chimice(aditivi, contaminanţi) neavizate de Ministerul Sanatatii sau peste limitele admise;

- Calitatea produsului va fi atestata la livrare prin prezentarea certificatului de calitate si/sau a declaraţiei de conformitate.

3. Condiţii de ambalare:

- Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si transportului;

- Atat materialul de ambalat cat si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, in stare buna, fara insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure prospeţimea si calitatea produsului;

- Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate in condiţii in care sa nu scada calitatea, iar inainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului;

- Ambalarea in vederea transportului se face in navete PVC căptuşite cu saci/folie de polietilena termocontrolabila.

4.  Marcarea :

Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele menţiuni:

- Denumirea, adresa si nr. de telefon ale producătorului/distribuitorului -denumirea produsului.

- Cantitatea neta -condiţii de depozitare

- Data fabricaţiei si termenul de valabilitate, respectiv menţiunea „ a se consuma de preferinţa inainte de....”

- Ambalajele vor fi imprimate individual si/sau prevăzute cu etichete ataşate astfel incat sa nu se poate schimba. Toate informaţiile necesare trebuie sa fie tipărite astfel incat sa fie imposibila schimbarea sau indepartarea lor fara a lasa urme vizibile. Se impune pastrarea integritatii ambalajului.

- Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie sa contamineze produsul.

5.  Transportul

- Transportul cade in sarcina furnizorului si se face in mijloace destinate acestui scop care trebuie sa fie inchise, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine, neinfestate si ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare, isoterme, răcite in prealabil si prevăzute cu instalatie frigorifica, pentrua se asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării calitatii produselor pe tot timpul transportului.

 -Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de organismele specializate si trebuie sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.

-Nu se vor accepta produsele depozitate sau transportate împreuna cu substante toxice sau care su miros pătrunzător.

-Fiecare transport va fi insotit de certificat de calitate, certificat sanitar-veterinar de transport si alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare.

6.   Condiţii minime de garanţie si condiţii de livrare:

-Livrarea se va face in funcţie de necesitati pe baza de comanda scrisa, in funcţie de necesarul de consum comunicat de către beneficiar.Se vor  efectua in intervalul orar  08°° - 1200, pe baza de comanda data inainte de 48 ore, conform graficului de livrare. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de sarcini.

      -Termeni de valabilitate al produselor trebuie sa fie inscripţionat de producător pe eticheta.

      -La data livrării, produsele sa aiba maxim o treime din termenul de valabilitate al acestora.

      -Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, consum.

     - Autoritatea contractanta isi va rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului de garanţie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. înlocuirea produselor refuzate se va efectua, in mod obligatoriu de către viitorul furnizor in 12 ore.

      - Produsele livrate vor fi insotite de urmatoare documente:

-Factura fiscala

-Aviz de insotire a mărfii, cand este cazul.

-Certificat de calitate si/sau Declaraţia de conformitate.

-Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerinţelor tehnice minimale prevăzute in prezentul caiet de sarcini.

     - Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.

7.   Recepţia cantitativa si calitativa:

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul :CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI si a SERVICIULUI DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI , de către comisia de recepţie stabilita de unitate in intervalul 08°° - 1400 si verifica urmatoarele: cantitatea produselor conform comenzii emise, calitatea produselor conform specificaţiilor tehnice minimale de calitate si verificarea termenului de valabilitate.

Nu se admit neconcordante intre produsele comandate, produsele livrate si factura.

Existenta unor asemenea neconcordante atrage dupa sine respingerea facturii si obligaţia înlocuirii acesteia in termen de 12 ore.

In cazul in care produsele sunt declarate de comisia de recepţie necorespunzatoare calitativ, marfa va fi retumata pe cheltuiala furnizorului, acesta avand obligaţia de a le inlocui cu produse corespunzătoare in 12 ore.

Beneficiarul va efectua periodic verificări asupra produselor furnizate, in cazul in care se constata o calitate necorespunzatoare a produselor livrate(conform caracteristicilor tehnice minimale impuse), in baza notei de constatare a comisiei de recepţie a alimentelor, beneficiarul are dreptul de a refuza la plata cantitatea aflata in aceasta situiatie sau de a cere înlocuirea gratuita a intregului lot.

 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI

LOT 2: FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE: mere, patrunjel radacina, pastarnac radacina, cartofi, sfecla rosie, morcovi, telina, ardei gras,  castraveti, gogonele, gogosari, usturoi, varza alba, ceapa, fasole boabe, verdeata (marar, patrunjel, telina);

               1.Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. Nr.

II

1.MERE

2 ori/luna

Kg

Calitatea I, proaspete, fără defecte (strivite, crăpături, pete, urme de atacuri ale insectelor, urme de boli sau vătămări), fără miros şi gust străin; mod de ambalare: vrac

2250

3000

750

1500

 

2.PATRUNJEL RADACINA

1data/luna

Kg

Calitatea I, radacina de patrunjel trebuie sa fie intreaga, sanatoasa, cu aspect proaspat, neteda, curata, fara lovituri mecanice, nelemnificata, necrapata, fara gust si/sau miros strain.

225

300

75

150

3.PASTARNAC RADACINA

1 dată/luna

Kg

Calitatea I, radacina de pastarnac trebuie sa fie intreaga, sanatoasa, cu aspect proaspat, neteda, curata, fara lovituri mecanice, nelemnificata, necrapata, fara gust si/sau miros strain.

225

300

75

150

3.CARTOFI

1 data/luna

Kg

Calitatea I, cu aspect normal caracteristic soiului corespunzator zonei de productie, intregi, sanatosi ( produsul afectat de putregai sau alte stricaciuni care sa ii faca inapti consulului este exclus), curati, acoperiti foarte bine cu coaja, turgescenti (tari).Lipsiti de defecte externe sau interne care sa afecteze aspectul general al produsului, calitatea si prezentarea in ambalj cum ar fi : crapaturi (inclusiv crapaturi de crestere), taieturi, muscaturi, deformari grave, patare ruginie, gauri sau inimi negre sau defecte interne.

22500

30000

7500

15000

4.SFECLA ROSIE

1 data/luna

Kg

Cruda, fara pete de culoare, fara lovituri mecanice, aspect si gust specific

750

1000

250

500

5.MORCOV

 

1 dată/luna

Kg

Calitatea I, morcovii trebuie sa fie intregi, sanatosi, cu aspet proaspat, neted, curat, fara lovituri mecanice, netrecuti in tija florala, nelemnificati, necrapati, fara gust si/sau miros strain.

1500

2000

500

1000

6.TELINA RADACINA

1 dată/luna

Kg

Calitatea I, telina trebuie sa fie intreaga, sanatoasa, cu aspect proaspat, neted, curat, fara lovituri mecanice, netrecuta in tija florala, nelemnificati, necrapati, fara gust si/sau miros strain.

225

300

75

150

7.ARDEI GRAS/CAPIA

1 dată/luna

Kg

Calitatea I, fara pete, aspect si culoare specifica, proaspeti, gustosi (dulci), marimea in functie de necesitati, pulpa tare. Sa nu fie amestecati cu produse similar de categorie inferioara. Aspect – ardei gras/capia intregi, cu peduncul proaspat, avand forma regulate, sanatosi, curati, bine dezvoltati, fara defecte. Culoare galben/rosu,

450

600

150

300

8.CASTRAVETI

1 dată/luna

Kg

Calitatea I, sa aiba aspect  (coloratie) naturala proaspata, fara pete, fata lovituri, sa nu fie amestecati cu produse aimilare de categorie inferioara.Fara gust si miros strain, fara gust amar.

450

600

150

300

9. GOGONELE

1 dată/luna

Kg

Calitatea I, sortate. Sa fie ambulate in ladite adecvate, sa fie proaspete, coapte, fara pete sau lovituri. Consistenta – pulpa tare, gust si miros placut, caracteristic tomatelor.

300

400

100

200

10.GOGOSARI

1 dată/liuna

Kg

Calitatea I, fara pete, aspect si culoare specifica, proaspeti, gustosi (dulci), culoare caracteristica soiului, consistent – pulpa tare. Fara gust si miros strain

300

400

100

200

11.USTUROI

1 dată/luna

Kg

Calitatea I, bulbi/capatani intregi de forma regulate, cu membrana exterioara intacta, fara vatamari mecanice. Gust si miros placut, caracteristic usturoiului .

150

200

50

100

12.VARZA ALBA

2 ori/luna

Kg

Varza trebuie sa fie intreaga, sanatoasa, cu aspect proaspat, neramificata, neteda, cutrata, fara lovituri mecanice, necrapata, fara gust si/sau miros strain.

2250

3000

750

1500

13.FASOLE BOABE

1 dată/luna

Kg

Calitatea I, sortata, fara impuritati, sa aiba aspect si culoare specifica, boabe de marime uniforma, pline, sanatoase, neincoltite, lucioase.Fara miros si gust strain (de mucegai, de rozatoare, etc)

1800

2400

600

1200

14.CEAPA

1 dată/luna

Kg

Ceapa trebuie sa prezinte un aspect sanatos, salubru, corespunzator pentru consumul uman.

1800

2400

600

1200

15.VERDEATA (MARAR, PATRUNJEL, TELINA)

1 dată/luna

LEG

Calitatea I, sortata si curatata de eventualele impuritati sau alte plante, sa nu fie vesteda, sa nu fie afectata de boli sau daunatori, sa fie plante viguroase:

Marar – plante intregi, cu aspect proaspat, fraged, curat, fara urma de boli, fara frunze vestejite.Gust si miros placut, caracteristic de marar verde, fara gust si miros strain;

Patrunjel - plante intregi, cu aspect proaspat, fraged, curat, fara urma de boli, fara frunze vestejite.Gust si miros placut, caracteristic de patrunjel verde, fara gust si miros strain;

Telina - plante intregi, cu aspect proaspat, fraged, curat, fara urma de boli, fara frunze vestejite.Gust si miros placut, caracteristic de telina verde, fara gust si miros strain.

150

200

5O

100

 

 

SERVICIUL DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI

LOT 2: FRUCTE, LEGUME SI PRODUSE CONEXE : ardei, brocoli, banane, cartofi, ceapa, dovlecel, lamai, morcov, mere, patrunjel, pere, sfecla rosie, telina,varza, kiwi

1.     Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot.

II

1.ARDEI

2 ori//luna

Kg

Calitatea I, fara pete, aspect si culoare specifica, proaspeti, gustosi (dulci), marimea in functie de necesitati, pulpa tare. Sa nu fie amestecati cu produse similar de categorie inferioara. Aspect – ardei gras/capia intregi, cu peduncul proaspat, avand for1 dată/saptamână ma regulate, sanatosi, curati, bine dezvoltati, fara defecte. Culoare galben/rosu

450

600

150

300

 

2.BROCOLI

2 ori/luna

Kg

Sortata, curatata de frunze, mare, bine coapta, culoare verde, proaspata

108

144

36

72

LOT II

3.BANANE

2 ori/luna

Kg

Sortate, cu aspect (coloratie) naturala proaspata, coapte, gustoase, fara pete, fara mucegai, fara lovituri, sa aiba atat pulpa cat si coajafara defecte.

648

864

216

432

4.CARTOFI

1 data/luna

Kg

Calitatea I, cu aspect normal caracteristic soiului corespunzator zonei de productie, intregi (minim 95%), sanatosi ( produsul afectat de putregai sau alte stricaciuni care sa ii faca inapti consulului este exclus), curati, acoperiti foarte bine cu coaja, turgescenti (tari).Lipsiti de defecte externe sau interne care sa afecteze aspectul general al produsului, calitatea si prezentarea in ambalj cum ar fi : crapaturi (inclusiv crapaturi de crestere), taieturi, muscaturi, deformari grave, patare ruginie, gauri sau inimi negre sau defecte interne.

750

1000

250

500

4.CEAPA

1 data/luna

Kg

Ceapa trebuie sa prezinte un aspect sanatos, salubru, corespunzator pentru consumul uman

135

180

45

90

5.DOVLECEL

1 data/luna

Kg

Calitatea I, intregi, proaspeti, sa fie cruzi(nu batrani), ajunsi la maturitate comestibila, fara pete, fara lovituri, fara umiditate exterioada anormala

216

288

72

144

6.LAMAI

2 ori/luna

Kg

Intregi, sanatoase, curate, cu aspect proaspat, fara umiditate exterioara anormala, fara gust si miros strain

432

576

144

288

7.MORCOV

1 data/luna

Kg

Calitatea I, morcovii trebuie sa fie intregi, sanatosi, cu aspet proaspat, neted, curat, fara lovituri mecanice, netrecuta in tija florala, nelemnificati, necrapati, fara gust si/sau miros strain.

150

200

50

100

8.MERE

1 data/luna

Kg

Calitatea I, proaspăt, aspect: de forma, mărimea medie şi coloraţia caracteristică soiului, fără defecte (strivite, crăpături, pete, urme de atacuri ale insectelor, urme de boli sau vătămări), fără miros şi gust străin; mod de ambalare: vrac

450-

600

150

 300

9.PATRUNJEL RADACINA

1 data/luna

Leg

Calitatea I, radacina de patrunjel trebuie sa fie intreaga, sanatoasa, cu aspect proaspat, neteda, curata, fara lovituri mecanice, nelemnificata, necrapata, fara gust si/sau miros strain.

150

200

50

100

10.PERE

2 ori/luna

Kg

Calitatea I, proaspăt, aspect: de forma, mărimea medie şi coloraţia caracteristică soiului, fără defecte (strivite, crăpături, pete, urme de atacuri ale insectelor, urme de boli sau vătămări), fără miros şi gust străin; mod de ambalare: vrac

435

580

145

290

11.SFECLA ROSIE

1data/luna

Kg

Cruda, fara pete de culoare, fara lovituri mecanice, aspect si gust specific

 

335`

300

75

150

14.TELINA

1 dată/luna

Kg

Sortata, intreaga, neramificata, curate(fara pamant, nisip sau corpuri straine), fara pete sau lovituri.

150

200

50

100

15.VARZA

1 dată/luna

Kg

Varza trebuie sa fie intreaga, sanatoasa, cu aspect proaspat, neramificata, neteda, cutrata, fara lovituri mecanice, necrapata, fara gust si/sau miros strain.

300

400

100

200

16.KIWI

1 dată/luna

 

Kg

Sa fie intregi, sanatoase , curate, fara umiditate exterioara anormala, neafectate de putrezire, urme de boli sau vatamari,cu aspect proaspat, la un grad de dezvoltare si coacere corespunzator

435

580

145

290

2. Sistemul de asigurare a calitatii :

- Produsele trebue sa indeplineasca toate condiţiile prevăzute in standardele si normele sanitare in vigoare - sa nu conţină substante chimice(aditivi, contaminanţi) neavizate de Ministerul Sanatatii sau peste limitele admise;

- Calitatea produsului va fi atestata la livrare prin prezentarea certificatului de calitate si/sau a declaraţiei de conformitate.

3. Condiţii de ambalare:

- Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si transportului;

- Atat materialul de ambalat cat si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, in stare buna, fara insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure prospeţimea si calitatea produsului;

- Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate in condiţii in care sa nu scada calitatea, iar inainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului;

- Ambalarea in vederea transportului se face in navete PVC căptuşite cu saci/folie de polietilena termocontrolabila.

4.  Marcarea :

Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele menţiuni:

- Denumirea, adresa si nr. de telefon ale producătorului/distribuitorului -denumirea produsului.

- Cantitatea neta -condiţii de depozitare

- Data fabricaţiei si termenul de valabilitate, respectiv menţiunea „ a se consuma de preferinţa inainte de....”

- Ambalajele vor fi imprimate individual si/sau prevăzute cu etichete ataşate astfel incat sa nu se poate schimba. Toate informaţiile necesare trebuie sa fie tipărite astfel incat sa fie imposibila schimbarea sau indepartarea lor fara a lasa urme vizibile. Se impune pastrarea integritatii ambalajului.

- Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie sa contamineze produsul.

5.  Transportul

- Transportul cade in sarcina furnizorului si se face in mijloace destinate acestui scop care trebuie sa fie inchise, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine, neinfestate si ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare, isoterme, răcite in prealabil si prevăzute cu instalatie frigorifica, pentrua se asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării calitatii produselor pe tot timpul transportului.

 -Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de organismele specializate si trebuie sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.

-Nu se vor accepta produsele depozitate sau transportate împreuna cu substante toxice sau care su miros pătrunzător.

-Fiecare transport va fi insotit de certificat de calitate, certificat sanitar-veterinar de transport si alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare.

6.   Condiţii minime de garanţie si condiţii de livrare:

-Livrarea se va face in funcţie de necesitati pe baza de comanda scrisa, in funcţie de necesarul de consum comunicat de către beneficiar.Se vor  efectua in intervalul orar  08°° - 1200, pe baza de comanda data inainte de 48 ore, conform graficului de livrare. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de sarcini.

      -Termeni de valabilitate al produselor trebuie sa fie inscripţionat de producător pe eticheta.

      -La data livrării, produsele sa aiba maxim o treime din termenul de valabilitate al acestora.

      -Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, consum.

     - Autoritatea contractanta isi va rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului de garanţie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. înlocuirea produselor refuzate se va efectua, in mod obligatoriu de către viitorul furnizor in 12 ore.

      - Produsele livrate vor fi insotite de urmatoare documente:

-Factura fiscala

-Aviz de insotire a mărfii, cand este cazul.

-Certificat de calitate si/sau Declaraţia de conformitate.

-Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerinţelor tehnice minimale prevăzute in prezentul caiet de sarcini.

     - Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.

7.   Recepţia cantitativa si calitativa:

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI  si a SERVICIULUI DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI, de către comisia de recepţie stabilita de unitate in intervalul  08°° - 1400 si verifica urmatoarele: cantitatea produselor conform comenzii emise, calitatea produselor conform specificaţiilor tehnice minimale de calitate si verificarea termenului de valabilitate.

Nu se admit neconcordante intre produsele comandate, produsele livrate si factura.

Existenta unor asemenea neconcordante atrage dupa sine respingerea facturii si obligaţia înlocuirii acesteia in termen de 12 ore.

In cazul in care produsele sunt declarate de comisia de recepţie necorespunzatoare calitativ, marfa va fi retumata pe cheltuiala furnizorului, acesta avand obligaţia de a le inlocui cu produse corespunzătoare in 12 ore.

Beneficiarul va efectua periodic verificări asupra produselor furnizate, in cazul in care se constata o calitate necorespunzatoare a produselor livrate(conform caracteristicilor tehnice minimale impuse), in baza notei de constatare a comisiei de recepţie a alimentelor, beneficiarul are dreptul de a refuza la plata cantitatea aflata in aceasta situiatie sau de a cere înlocuirea gratuita a intregului lot.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI

LOT 3: LACTATE: unt, branza de vaci, branza topita, branza burduf, lapte, cascaval, smantana,telemea

 

1.     Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. III

1.UNT

1dată/luna

Buc

Ambalat individual in pachete de 200 gr, de culoare alb-galbuie pana la galben deschis, cu luciu specific, fara impuritati sau corpuri straine pe suprafata. Mirosul si gustul sa fie placute, caracteristice untului proaspat, fara miros si gust straine. Cu masa onctuoasa, fara goluri de aer si picaturi de apa tulbure (zer).Continut de grasime 65%.

1500

2000

500

1000

2.BRANZA DE VACI

1 dată/saptamână

Kg

Produs natural obtinut din cas de vaca si telemea de vaca.Pasta fina, omogena, curate, fara scurgere de zer, cremoasa, untoasa, de culoare alb-galbuie, gust si miros placate, de fermentatie lactic, fara gust si miros straine (acru, amar, de mucegai, de afumat, de drojdie), grasime de minim 27%

750

1000

250

500

3.BRANZA TOPITA

1 dată/luna

Buc

Produsa din lapte degresat, branzeturi, unt protein din smantana 0.1%.Ambalata individual in folie izolatoare, triunghi, in cutie de carton, 140 gr.Suprafata neteda, moale, curate, pasta untoasa in interior, fara ochiuri de fermentare , fina. Omogena, miros si gust placate, caracteristice sortimentului classic, potrivit de sarat, fata coaja si pete de mucegai.

1800

2400

600

1200

4.BRANZA DE BURDUF

1 dată/luna

Kg

Produs natural obtinut din 60% lapte de vaca pasteurizat, 40 % lapte de oaie pasteurizat.Fara gust sau miros straine.

1800

2400

600

1200

5.LAPTE

1 dată/saptamână

L

Produs natural, de calitate, pasteurizat, fara conservanti si lapte praf, cu un continut de grasime de 3.5%.Lichid omogen, opac, mai vascos decat apa, fara sediment si impuritati, de culoare alba, usor galbuie. Ambalat in recipient de carton cu volum de 1 l.

4500

6000

1500

3000

6.CASCAVAL

1 dată/luna

Kg

Pasta fina, onctuoasa, compacte, omagena, usor elastic, la rupere se desface in fasii, cu rare sau mici ochiuri de fermentare, roti avand coaja sau suprafata neteda, curate, fara cute sau goluri, fara pete sau crapaturi.Pot fi acoperite cu o pelicula protectoare uniforma, avizata conform dispozitiilor sanitare in vigoare.Gust si miros placut, potrivit de sarat, characteristic cascavalului provenit din lapte de vaca pasteurizat, culture lactice si cheag.Grasime raportata la substanta uscata 42%

150

200

50

100

7.SMANTANA

1 dată/saptamână

Kg

Masa omogena, fara impuritati, consistenta vascoasa, fara aglomerari de grasime sau substante proteice, miros si gust placute, caracteristice, slab acrisor, aromat, specific de fermentatie lactic, fara gust si miros strain.Grasime 30 %

750

1000

250

500

8.TELEMEA

1 dată/luna

 

Kg

Telemea din lapte de vaca pasteurizat, 3.5 %, masa compacta, legata, de consistenta uniforma, se rupe usor fara a se sfarama, vrac, bucati intregi, cu suprafata curata.Culoare alba, pana la nuanta galbuie, gust placut, specific branzei maturate din lapte de vaca, usor sarat

750

1000

250

500

 

SERVICIUL DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI

LOT 3: LACTATE: crema de branza, branza de vaci, iaurt natur, iaurt cu fructe, lapte,smantana, unt

 

1.     Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. III

1.CREMA DE BRANZA

2 ori/saptamână

Buc

Produs natural de calitate, cremos, contine branza de vaca proaspata, fara coloranti sau conservanti, grasimea raportata la 70% uscata.Masa neta de 150 gr.

360

480

120

240

2.BRANZA DE VACI

2 ori/saptamână

kg

Produs natural obtinut din lapte de vaca, pasta fina cremoasa, fara scurgere de zer, cu gust placute de fermentatie lactic, 20 % grasime

60

80

20

40

3.IAURT NATUR

2 ori/saptamână

buc

Produs din lapte integral pasteurizat, coagul de consistenta ferma, cremos, fara bule, nu exprima zer.Ambalat la pahar de plastic 25 g.

750

1000

250

500

4.IAURT CU FRUCTE

2 ori/saptamână

buc

Produs din lapte integral pasteurizat, cu bucati de fructe, coagul de consistenta ferma, cremos, fara bule, nu exprima zer.Ambalat la pahar de plastic 25 g.

1050

1400

350

700

5.LAPTE UHT

2 ori/saptamână

l

Produs natural de calitate, pasteurizat, omogenizat, semidegresat, cu continut de grasimi de 1.8

4800

6400

1600

3200

6.UNT

2 ori/saptamână

buc

Ambalat individual in pachete de 200 gr, de culoare alb-galbuie pana la galben deschis, smantana pasteurizata, cu luciu specific, fara impuritati sau corpuri straine pe suprafata. Mirosul si gustul sa fie placute, caracteristice untului proaspat, fara miros si gust straine. Cu masa onctuoasa, fara goluri de aer si picaturi de apa tulbure (zer).Continut de grasime 65%.

555

740

185

370  

7.SMANTANA

2 ori/saptamână

Kg

Masa omogena, pasteurizata,fara impuritati, consistent vascoasa, fara aglomerari de grasime sau substante proteice, miros si gust placate, characteristic, slab acrisor, aromat, specific de fermentatie lactic, fara gust si miros strain.Grasime 12  %

420

560

140

280

2. Sistemul de asigurare a calitatii :

- Produsele trebue sa indeplineasca toate condiţiile prevăzute in standardele si normele sanitare in vigoare - sa nu conţină substante chimice(aditivi, contaminanţi) neavizate de Ministerul Sanatatii sau peste limitele admise;

- Calitatea produsului va fi atestata la livrare prin prezentarea certificatului de calitate si/sau a declaraţiei de conformitate.

3. Condiţii de ambalare:

- Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si transportului;

- Atat materialul de ambalat cat si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, in stare buna, fara insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure prospeţimea si calitatea produsului;

- Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate in condiţii in care sa nu scada calitatea, iar inainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului;

- Ambalarea in vederea transportului se face in navete PVC căptuşite cu saci/folie de polietilena termocontrolabila.

4.  Marcarea :

Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele menţiuni:

- Denumirea, adresa si nr. de telefon ale producătorului/distribuitorului -denumirea produsului.

- Cantitatea neta -condiţii de depozitare

- Data fabricaţiei si termenul de valabilitate, respectiv menţiunea „ a se consuma de preferinţa inainte de....”

- Ambalajele vor fi imprimate individual si/sau prevăzute cu etichete ataşate astfel incat sa nu se poate schimba. Toate informaţiile necesare trebuie sa fie tipărite astfel incat sa fie imposibila schimbarea sau indepartarea lor fara a lasa urme vizibile. Se impune pastrarea integritatii ambalajului.

- Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie sa contamineze produsul.

5.  Transportul

- Transportul cade in sarcina furnizorului si se face in mijloace destinate acestui scop care trebuie sa fie inchise, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine, neinfestate si ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare, isoterme, răcite in prealabil si prevăzute cu instalatie frigorifica, pentrua se asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării calitatii produselor pe tot timpul transportului.

 -Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de organismele specializate si trebuie sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.

-Nu se vor accepta produsele depozitate sau transportate împreuna cu substante toxice sau care su miros pătrunzător.

-Fiecare transport va fi insotit de certificat de calitate, certificat sanitar-veterinar de transport si alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare.

6.   Condiţii minime de garanţie si condiţii de livrare:

-Livrarea se va face in funcţie de necesitati pe baza de comanda scrisa, in funcţie de necesarul de consum comunicat de către beneficiar.Se vor  efectua in intervalul orar  08°° - 1200, pe baza de comanda data inainte de 48 ore, conform graficului de livrare. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de sarcini.

      -Termeni de valabilitate al produselor trebuie sa fie inscripţionat de producător pe eticheta.

      -La data livrării, produsele sa aiba maxim o treime din termenul de valabilitate al acestora.

      -Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, consum.

     - Autoritatea contractanta isi va rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului de garanţie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. înlocuirea produselor refuzate se va efectua, in mod obligatoriu de către viitorul furnizor in 12 ore.

      - Produsele livrate vor fi insotite de urmatoare documente:

-Factura fiscala

-Aviz de insotire a mărfii, cand este cazul.

-Certificat de calitate si/sau Declaraţia de conformitate.

-Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerinţelor tehnice minimale prevăzute in prezentul caiet de sarcini.

     - Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.

7.   Recepţia cantitativa si calitativa:

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI  si a SERVICIULUI DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI, de către comisia de recepţie stabilita de unitate in intervalul 08°° - 1400 si verifica urmatoarele: cantitatea produselor conform comenzii emise, calitatea produselor conform specificaţiilor tehnice minimale de calitate si verificarea termenului de valabilitate.

Nu se admit neconcordante intre produsele comandate, produsele livrate si factura.

Existenta unor asemenea neconcordante atrage dupa sine respingerea facturii si obligaţia înlocuirii acesteia in termen de 12 ore.

In cazul in care produsele sunt declarate de comisia de recepţie necorespunzatoare calitativ, marfa va fi retumata pe cheltuiala furnizorului, acesta avand obligaţia de a le inlocui cu produse corespunzătoare in 12 ore.

Beneficiarul va efectua periodic verificări asupra produselor furnizate, in cazul in care se constata o calitate necorespunzatoare a produselor livrate(conform caracteristicilor tehnice minimale impuse), in baza notei de constatare a comisiei de recepţie a alimentelor, beneficiarul are dreptul de a refuza la plata cantitatea aflata in aceasta situiatie sau de a cere înlocuirea gratuita a intregului lot.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI

LOT 4: CONDIMENTE: boia de ardei dulce, foi de dafin, piper boabe, piper macinat, sare macinata, sare fina, vegeta, conservant;

1.Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. IV

1.BOIA DULCE

1 dată/luna

Buc

Pulbere fina, catifelata, fara puncte de culoare alba sau Negara, miros placut, gust dulce si culoare specifica ardeiului.Masa neta 100 gr.

57

100

25

50

2.FOI DE DAFIN

1 dată/luna

buc

Sa nu contina corpuri straine de natura produsului, gustul si mirosul sa fie patrunzatoare, aroma caracteristica produsului

540

600

150

300

3.PIPER BOABE

1 dată/luna

Buc

Piper negru sub forma de boabe intregi si uscate. Masa neta 100 gr.

300

400

100

200

4.PIPER MACINATA

1 dată/luna

Buc

Pulberefina, omogena, fara particule grosiere, miros picant si aromat, gust arzator si culoare cenusie. Masa neta 100 gr

300

400

100

200

5.SARE MACINATA

1 dată/luna

KG

Cristale de marime medie, uniforme, liber curgatoare, fata impuritati si miros sau gust straine.Ambalata in cutii sau saci de pana la 25 kg

300

400

100

200

6.SARE FINA

1 dată/luna

KG

Sare alimentara, pulbere fina, liber curgatoare, fara impuritati si au gust straine, cu masa neta de 1 kg

200

200

100

100

7.VEGETA

1 dată/luna

Buc

Baza pentru mancaruri, produs obtinut din legume deshidratate(morcov, ardei, pastarnac radacina, patrunjel frunze, ceapa, praz, usturoi, rosii, leustea frunze, condimente.Cristale de marime medie, uniforme, liber curgatoare, fara impuritati si fara miros sau gust straine.Masa neta 75 gr.

1800

2400

600

1200

8.CONSERVANT

1 dată/luna

Buc

Conservant alimentar pentru conservare fructelor si legumelor si protejarea acestora impotruiva mucegaiului si fermentatiilor. Masa neta 7 g

450

600

150

300

 

SERVICIUL DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI

LOT 4: CONDIMENTE : bicarbonat, vegeta, cimbru, foi dafin, leustean, marar, scortisoara, praf de copt, patrunjel, sare iodata

1.     Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT

 IV

1.BICARBONAT

1 dată/luna

Buc

Agent de carbonat, acid de sociu. Ambalat in plicuri termosudate, 0.25 gr, etichetate conform normelor in vigoare

36

48

12

24

2.VEGETA

1 dată/luna

buc

Baza pentru mancaruri, produs obtinut din legume deshidratate(morcov, ardei, pastarnac radacina, patrunjel frunze, ceapa, praz, usturoi, rosii, leustea frunze, condiment, etc).Cristale de marime medie, uniforme, liber curgatoare, fara impuritati si fara miros sau gust straine.Masa neta 75 gr

36

48

12

24

3.CIMBRU

1 dată/luna

Buc

Cimbru uscat , calitatea I, ambalat in plicuri de 0. 8 g, frunze uscate maruntite, fara impuritati, de culoare verde-maroniu, cu gust si miros caracteritic de cimbru

144

192

48

96

4.FOI DAFIN

1 dată/luna

Buc

Sa nu contina corpuri straine de natura produsului, gustul si mirosul sa fie patrunzatoare, aroma caracteristica produsului, 0.15 gr.

18

24

6

12

5.LEUSTEAN

1 dată/luna

Buc

Leusean uscat , calitatea I, ambalat in plicuri de 0. 8 g, frunze uscate maruntite, fara impuritati, de culoare verde-maroniu, cu gust si miros caracteritic de leustean

144

192

48

96

6.MARAR

1 dată/luna

Buc

Marar uscat , calitatea I, ambalat in plicuri de 0. 8 g, frunze uscate maruntite, fara particule grosiere, cu gust si miros caracteritic de marar.

144

192

48

96

7.PATRUNJEL

1 dată/luna

Buc

Patrunjel uscat , calitatea I, ambalat in plicuri de 0. 8 g, frunze uscate maruntite, fara particule grosiere, cu gust si miros caracteritic de patrunjel.

144

192

48

96

8.SARE IODATA

1 dată/luna

Buc

Sare alimentara iodata, pulbere fina, liber curgatoare, fara impuritati si cu gust straine, cu masa neta de 1 kg

144

192

48

96

9.PRAF DE COPT

1 dată/luna

Buc

Produs ce contine agent de crestere(bicarbonate de sodiu), agent de reglare a aciditatii, agent de ingrosare (amidon de porumb).Masa neta 0.75 gr.

36

48

12

24

10.SCORTISOARA

1 dată/luna

Buc

Scortisoara macinata, culoare roscata-cenusie, spre maro,

ambala in plicuri de 0.8 gr.

36

48

12

24

2. Sistemul de asigurare a calitatii :

- Produsele trebue sa indeplineasca toate condiţiile prevăzute in standardele si normele sanitare in vigoare - sa nu conţină substante chimice(aditivi, contaminanţi) neavizate de Ministerul Sanatatii sau peste limitele admise;

- Calitatea produsului va fi atestata la livrare prin prezentarea certificatului de calitate si/sau a declaraţiei de conformitate.

3. Condiţii de ambalare:

- Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si transportului;

- Atat materialul de ambalat cat si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, in stare buna, fara insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure prospeţimea si calitatea produsului;

- Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate in condiţii in care sa nu scada calitatea, iar inainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului;

- Ambalarea in vederea transportului se face in navete PVC căptuşite cu saci/folie de polietilena termocontrolabila.

4.  Marcarea :

Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele menţiuni:

- Denumirea, adresa si nr. de telefon ale producătorului/distribuitorului -denumirea produsului.

- Cantitatea neta -condiţii de depozitare

- Data fabricaţiei si termenul de valabilitate, respectiv menţiunea „ a se consuma de preferinţa inainte de....”

- Ambalajele vor fi imprimate individual si/sau prevăzute cu etichete ataşate astfel incat sa nu se poate schimba. Toate informaţiile necesare trebuie sa fie tipărite astfel incat sa fie imposibila schimbarea sau indepartarea lor fara a lasa urme vizibile. Se impune pastrarea integritatii ambalajului.

- Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie sa contamineze produsul.

5.  Transportul

- Transportul cade in sarcina furnizorului si se face in mijloace destinate acestui scop care trebuie sa fie inchise, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine, neinfestate si ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare, isoterme, răcite in prealabil si prevăzute cu instalatie frigorifica, pentrua se asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării calitatii produselor pe tot timpul transportului.

 -Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de organismele specializate si trebuie sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.

-Nu se vor accepta produsele depozitate sau transportate împreuna cu substante toxice sau care su miros pătrunzător.

-Fiecare transport va fi insotit de certificat de calitate, certificat sanitar-veterinar de transport si alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare.

6.   Condiţii minime de garanţie si condiţii de livrare:

-Livrarea se va face in funcţie de necesitati pe baza de comanda scrisa, in funcţie de necesarul de consum comunicat de către beneficiar.Se vor  efectua in intervalul orar  08°° - 1200, pe baza de comanda data inainte de 48 ore, conform graficului de livrare. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de sarcini.

      -Termeni de valabilitate al produselor trebuie sa fie inscripţionat de producător pe eticheta.

      -La data livrării, produsele sa aiba maxim o treime din termenul de valabilitate al acestora.

      -Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, consum.

     - Autoritatea contractanta isi va rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului de garanţie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. înlocuirea produselor refuzate se va efectua, in mod obligatoriu de către viitorul furnizor in 12 ore.

      - Produsele livrate vor fi insotite de urmatoare documente:

-Factura fiscala

-Aviz de insotire a mărfii, cand este cazul.

-Certificat de calitate si/sau Declaraţia de conformitate.

-Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerinţelor tehnice minimale prevăzute in prezentul caiet de sarcini.

     - Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.

7.   Recepţia cantitativa si calitativa:

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI si A SERVICIULUI DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI, de către comisia de recepţie stabilita de unitate in intervalul 08°° - 1400 si verifica urmatoarele: cantitatea produselor conform comenzii emise, calitatea produselor conform specificaţiilor tehnice minimale de calitate si verificarea termenului de valabilitate.

Nu se admit neconcordante intre produsele comandate, produsele livrate si factura.

Existenta unor asemenea neconcordante atrage dupa sine respingerea facturii si obligaţia înlocuirii acesteia in termen de 12 ore.

In cazul in care produsele sunt declarate de comisia de recepţie necorespunzatoare calitativ, marfa va fi retumata pe cheltuiala furnizorului, acesta avand obligaţia de a le inlocui cu produse corespunzătoare in 12 ore.

Beneficiarul va efectua periodic verificări asupra produselor furnizate, in cazul in care se constata o calitate necorespunzatoare a produselor livrate(conform caracteristicilor tehnice minimale impuse), in baza notei de constatare a comisiei de recepţie a alimentelor, beneficiarul are dreptul de a refuza la plata cantitatea aflata in aceasta situiatie sau de a cere înlocuirea gratuita a intregului lot.

 

 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI

 

LOT 5: CONSERVE: ciuperci la borcan,  conserve fasole pastai, pate ficat porc, pate ficat pasare, mazare, pasta tomate, rosii decojite, zarzavat, ton intreg in ulei,

sardine in sos tomat, sardine in ulei

1.Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. V

1.CIUPERCI LA BORCAN

1 dată/luna

Buc

Taiate, cu aspect placut, miros si gust placut si specific, fara impuritati.Substanta uscata sa fie ambalata in recipient inchise ermetic, curate si etichetate, fara modificari exterioare sau scurgeri de continut. Capacele nu trebuie sa fie bombatela exterior, iar la interior sa nu prezinte pete de rugina.Masa net 420 gr

1800

2400

600

1200

2.FASOLE PASTAI

1 dată/luna

Buc

Consistenta, culoarea, gustul, mirosul produsului conservatspecific produsului. Ambalate in recipient inchise ermetic, curate, fara modificari exterioare sau scurgeri de continut. Capacele nu trebuie sa fie bombatela exterior, iar la interior sa nu prezinte pete de rugina.Mana neta 800 gr.

1800

2400

600

1200

3.PATE FICAT PORC

1 dată/luna

Buc

Produs din ficat de porc, cu continut de minim 24% ficat. Ambalat in cutii inchise etans, cu cheita, nedeformate, sigilate cu o pelicula (capac) din aluminiu, gust si miros placute, pasta alifioasa, omogena, cu masa neta de 200 gr

3000

4000

1000

2000

4.PATE FICAT PASARE

1 dată/luna

Buc

Produs din ficat de pasare, cu continut de minim 25% ficat. Ambalat in cutii inchise etans, cu cheita, nedeformate, sigilate cu o pelicula (capac) din aluminiu, gust si miros placute, pasta alifioasa, omogena, cu masa neta de 200 gr

3000

4000

1000

2000

5.MAZARE

 1 dată/luna

Buc

Boabe intregi, tari (astfel incat, dupa fierbere, produsul sa nu devina pasta), nevatamate, culoare verde deschis, miros si gist placate, specific produsului, cu masa n eta de 800 gr.Ambalata in recipient inchise ermetic, curate, fara modificari exterioare sau scurgeri de continut. Capacele nu trebuie sa fie bombatela exterior, iar la interior sa nu prezinte pete de rugina

1800

2400

600

1200    

6.PASTA TOMATE

1 dată/luna

Buc

Pasta de rosii ambalata in borcane, substanta uscata de 28%, cantitate neta de 800 gr, masa omogena densa, fin strecurata, fara corpuri straine, fara semen de alterare, culoare rosie intense.Mirosul si gustul trebuie sa fie placate, caracteristice rosiilor,fara gust si moros strained mucegai, fermentatie. Capacele nu trebuie sa fie bombatela exterior, iar la interior sa nu prezinte pete de rugina.

1800

2400

600

1200

7.ROSII DECOJITE

1 dată/luna

Buc

Rosii decojite in suc de rosii. Ambalat in cutii inchise etans, sigilate cu o pelicula (capac) din aluminiu, gust si miros placate.Masa neta 400 gr.

1800

2400

600

1200

8.ZATZAVAT

1 dată/luna

Buc

Produs natural in apa, diferite zarzavaturi, taiate in diferite formein asa fel incat sa fiarba in mod uniform, nefermentat, fara mucegai, fara urme de alterare.Legume minim 70 %, ulei vegetal.Ambalata in recipiente inchise ermetic, curate, fara modificari exterioare sau scurgeri de continut. Capacele nu trebuie sa fie bombatela exterior, iar la interior sa nu prezinte pete de rugina.720 ml

800

800

400

400

9.TON IN ULEI

1 dată/luna

Buc

Ton intreg in ulei, 200 gr. Ambalat in cutii inchise etans,  nedeformate, sigilate cu o pelicula (capac) din aluminiu

1500

2000

500

1000

10.SARDINE IN SOS TOMAT

1 dată/luna

Buc

Sardine in sos tomat, 200 gr, ambalat in cutii inchise etans,  nedeformate, sigilate cu o pelicula (capac) din aluminiu

1500

2000

500

1000

11.SARDINE IN ULEI

1 dată/luna

Buc

Sardine in ulei, 200 gr, ambalat in cutii inchise etans,  nedeformate, sigilate cu o pelicula (capac) din aluminiu

1500

2000

500

1000

 

SERVICIUL DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI

LOT 5: CONSERVE: compot,pate ficat pasare, fasole verde pastai, ton bucati, rosii decojite, pasta tomate, pasta masline

1.     Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. V

1.COMPOT DIVERSE FRUCTE

1 dată/luna

Buc

Diverse sortimente.Trebuie sa fie imbuteliat in borcane de 0.700 gr, lichidul din bircan trebuie sa fie limpede, pana la opalescent (se admit in lichid particule fine de pulpa a fructului in suspensie si sediment).Fructele nu trebuie sa aiba semen de atac de daunatori, sa fie intregi si sanatoase, prezentand culoare caracteristica fiecarui fruct.

585

780

195

390

2.PATE FICAT PASARE

1 dată/luna

Buc

 

Produs din ficat de pasare, cu continut de minim 20 % ficat. Ambalat in cutii inchise etans, cu cheita, nedeformate, sigilate cu o pelicula (capac) din aluminiu, gust si miros placute, pasta alifioasa, omogena, cu masa neta de 200 gr

147

196

49

98

3.FASOLE VERDE PASTAI

1data/luna

Buc

Consistenta, culoarea, gustul, mirosul produsului conservat specific produsului. Ambalate in recipient inchise ermetic, curate, fara modificari exterioare sau scurgeri de continut. Capacele nu trebuie sa fie bombatela exterior, iar la interior sa nu prezinte pete de rugina.

432

576

144

288

4.TON BUCATI

1 dată/luna

 

Buc

Ton bucati, in apa, ambalat in cutii inchise etans,  0.170 gr., nedeformate, sigilate cu o pelicula (capac) din aluminiu

150

200

50

100

5.ROSII DECOJITE

1 dată/luna

 

buc

Rosii decojite in suc de rosii. Ambalat in cutii inchise etans, sigilate cu o pelicula (capac) din aluminiu, gust si miros placate.Masa neta 400 gr

750

1000

250

500

6.PASTA TOMATE

1 dată/luna

buc

Pasta de rosii ambalata in borcane, substanta uscata de 24 %, cantitate neta de 400 gr, masa omogena densa, fin strecurata, fara corpuri straine, fara semen de alterare, culoare rosie intense.Mirosul si gustul trebuie sa fie placate, caracteristice rosiilor,fara gust si moros strained mucegai, fermentatie. Capacele nu trebuie sa fie bombatela exterior, iar la interior sa nu prezinte pete de rugina.

72

96

24

48

7.PATE MASLINE NEGRE

1 dată/luna

Buc

Pasta omogena din masline negre, rosii uscate, ulei masline sis are, ambalata in cutii inchise etans, nedeformate, sigilate cu o pelicula (capac) din aluminiu, gust si miros placute, pasta alifioasa, omogena, cu masa neta de 200 gr

144

192

48

96

2. Sistemul de asigurare a calitatii :

- Produsele trebue sa indeplineasca toate condiţiile prevăzute in standardele si normele sanitare in vigoare - sa nu conţină substante chimice(aditivi, contaminanţi) neavizate de Ministerul Sanatatii sau peste limitele admise;

- Calitatea produsului va fi atestata la livrare prin prezentarea certificatului de calitate si/sau a declaraţiei de conformitate.

3. Condiţii de ambalare:

- Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si transportului;

- Atat materialul de ambalat cat si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, in stare buna, fara insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure prospeţimea si calitatea produsului;

- Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate in condiţii in care sa nu scada calitatea, iar inainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului;

- Ambalarea in vederea transportului se face in navete PVC căptuşite cu saci/folie de polietilena termocontrolabila.

4.  Marcarea :

Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele menţiuni:

- Denumirea, adresa si nr. de telefon ale producătorului/distribuitorului -denumirea produsului.

- Cantitatea neta -condiţii de depozitare

- Data fabricaţiei si termenul de valabilitate, respectiv menţiunea „ a se consuma de preferinţa inainte de....”

- Ambalajele vor fi imprimate individual si/sau prevăzute cu etichete ataşate astfel incat sa nu se poate schimba. Toate informaţiile necesare trebuie sa fie tipărite astfel incat sa fie imposibila schimbarea sau indepartarea lor fara a lasa urme vizibile. Se impune pastrarea integritatii ambalajului.

- Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie sa contamineze produsul.

5.  Transportul

- Transportul cade in sarcina furnizorului si se face in mijloace destinate acestui scop care trebuie sa fie inchise, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine, neinfestate si ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare, isoterme, răcite in prealabil si prevăzute cu instalatie frigorifica, pentrua se asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării calitatii produselor pe tot timpul transportului.

 -Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de organismele specializate si trebuie sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.

-Nu se vor accepta produsele depozitate sau transportate împreuna cu substante toxice sau care su miros pătrunzător.

-Fiecare transport va fi insotit de certificat de calitate, certificat sanitar-veterinar de transport si alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare.

6.   Condiţii minime de garanţie si condiţii de livrare:

-Livrarea se va face in funcţie de necesitati pe baza de comanda scrisa, in funcţie de necesarul de consum comunicat de către beneficiar.Se vor  efectua in intervalul orar  08°° - 1200, pe baza de comanda data inainte de 48 ore, conform graficului de livrare. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de sarcini.

      -Termeni de valabilitate al produselor trebuie sa fie inscripţionat de producător pe eticheta.

      -La data livrării, produsele sa aiba maxim o treime din termenul de valabilitate al acestora.

      -Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, consum.

     - Autoritatea contractanta isi va rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului de garanţie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. înlocuirea produselor refuzate se va efectua, in mod obligatoriu de către viitorul furnizor in 12 ore.

      - Produsele livrate vor fi insotite de urmatoare documente:

-Factura fiscala

-Aviz de insotire a mărfii, cand este cazul.

-Certificat de calitate si/sau Declaraţia de conformitate.

-Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerinţelor tehnice minimale prevăzute in prezentul caiet de sarcini.

     - Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.

7.   Recepţia cantitativa si calitativa:

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI  si  a SERVICIULUI DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI, de către comisia de recepţie stabilita de unitate in intervalul 08°° - 1400 si verifica urmatoarele: cantitatea produselor conform comenzii emise, calitatea produselor conform specificaţiilor tehnice minimale de calitate si verificarea termenului de valabilitate.

Nu se admit neconcordante intre produsele comandate, produsele livrate si factura.

Existenta unor asemenea neconcordante atrage dupa sine respingerea facturii si obligaţia înlocuirii acesteia in termen de 12 ore.

In cazul in care produsele sunt declarate de comisia de recepţie necorespunzatoare calitativ, marfa va fi retumata pe cheltuiala furnizorului, acesta avand obligaţia de a le inlocui cu produse corespunzătoare in 12 ore.

Beneficiarul va efectua periodic verificări asupra produselor furnizate, in cazul in care se constata o calitate necorespunzatoare a produselor livrate(conform caracteristicilor tehnice minimale impuse), in baza notei de constatare a comisiei de recepţie a alimentelor, beneficiarul are dreptul de a refuza la plata cantitatea aflata in aceasta situiatie sau de a cere înlocuirea gratuita a intregului lot.

 

SERVICIUL DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI

LOT 6: LEGUME CONGELATE: mazare, spanac, conopida

1.Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

 

 

 

 

 

Lot.VI

 

 

 

1.MAZARE

1 dată/saptamână

KG

Produs congelat ce contine mazare, crocanta, curate, fara pete, neatacata de boli sau insect, culoare verde.Ambalata in punga de 1 kg.

144

192

48

96

2.SPANAC

2 ori/luna

Kg

Frunze verzi, proaspete, fara radacina.

 

144

192

48

96

3.CONOPIDA

2 ori/luna

Kg

Sortata, curatata de frunzele de la baza, mare, coapta, nepatata, aspect catre culoarea alba, sa nu fie atacata de daunatori.

144

192

48

96

2. Sistemul de asigurare a calitatii :

- Produsele trebue sa indeplineasca toate condiţiile prevăzute in standardele si normele sanitare in vigoare - sa nu conţină substante chimice(aditivi, contaminanţi) neavizate de Ministerul Sanatatii sau peste limitele admise;

- Calitatea produsului va fi atestata la livrare prin prezentarea certificatului de calitate si/sau a declaraţiei de conformitate.

3. Condiţii de ambalare:

- Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si transportului;

- Atat materialul de ambalat cat si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, in stare buna, fara insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure prospeţimea si calitatea produsului;

- Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate in condiţii in care sa nu scada calitatea, iar inainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului;

- Ambalarea in vederea transportului se face in navete PVC căptuşite cu saci/folie de polietilena termocontrolabila.

4.  Marcarea :

Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele menţiuni:

- Denumirea, adresa si nr. de telefon ale producătorului/distribuitorului -denumirea produsului.

- Cantitatea neta -condiţii de depozitare

- Data fabricaţiei si termenul de valabilitate, respectiv menţiunea „ a se consuma de preferinţa inainte de....”

- Ambalajele vor fi imprimate individual si/sau prevăzute cu etichete ataşate astfel incat sa nu se poate schimba. Toate informaţiile necesare trebuie sa fie tipărite astfel incat sa fie imposibila schimbarea sau indepartarea lor fara a lasa urme vizibile. Se impune pastrarea integritatii ambalajului.

- Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie sa contamineze produsul.

5.  Transportul

- Transportul cade in sarcina furnizorului si se face in mijloace destinate acestui scop care trebuie sa fie inchise, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine, neinfestate si ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare, isoterme, răcite in prealabil si prevăzute cu instalatie frigorifica, pentrua se asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării calitatii produselor pe tot timpul transportului.

 -Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de organismele specializate si trebuie sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.

-Nu se vor accepta produsele depozitate sau transportate împreuna cu substante toxice sau care su miros pătrunzător.

-Fiecare transport va fi insotit de certificat de calitate, certificat sanitar-veterinar de transport si alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare.

6.   Condiţii minime de garanţie si condiţii de livrare:

-Livrarea se va face in funcţie de necesitati pe baza de comanda scrisa, in funcţie de necesarul de consum comunicat de către beneficiar.Se vor  efectua in intervalul orar  08°° - 1200, pe baza de comanda data inainte de 48 ore, conform graficului de livrare. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de sarcini.

      -Termeni de valabilitate al produselor trebuie sa fie inscripţionat de producător pe eticheta.

      -La data livrării, produsele sa aiba maxim o treime din termenul de valabilitate al acestora.

      -Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, consum.

     - Autoritatea contractanta isi va rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului de garanţie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. înlocuirea produselor refuzate se va efectua, in mod obligatoriu de către viitorul furnizor in 12 ore.

      - Produsele livrate vor fi insotite de urmatoare documente:

-Factura fiscala

-Aviz de insotire a mărfii, cand este cazul.

-Certificat de calitate si/sau Declaraţia de conformitate.

-Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerinţelor tehnice minimale prevăzute in prezentul caiet de sarcini.

     - Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.

7.   Recepţia cantitativa si calitativa:

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul SERVICIULUI DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI, de către comisia de recepţie stabilita de unitate in intervalul 08°° - 1400 si verifica urmatoarele: cantitatea produselor conform comenzii emise, calitatea produselor conform specificaţiilor tehnice minimale de calitate si verificarea termenului de valabilitate.

Nu se admit neconcordante intre produsele comandate, produsele livrate si factura.

Existenta unor asemenea neconcordante atrage dupa sine respingerea facturii si obligaţia înlocuirii acesteia in termen de 12 ore.

In cazul in care produsele sunt declarate de comisia de recepţie necorespunzatoare calitativ, marfa va fi retumata pe cheltuiala furnizorului, acesta avand obligaţia de a le inlocui cu produse corespunzătoare in 12 ore.

Beneficiarul va efectua periodic verificări asupra produselor furnizate, in cazul in care se constata o calitate necorespunzatoare a produselor livrate(conform caracteristicilor tehnice minimale impuse), in baza notei de constatare a comisiei de recepţie a alimentelor, beneficiarul are dreptul de a refuza la plata cantitatea aflata in aceasta situiatie sau de a cere înlocuirea gratuita a intregului lot.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI

LOT 7: DIVERSE ALIMENTE:  prajitura cacao, eugenie, ceai fructe,  zahar, faina alba, faina malai, napolitane, gem (caise, prune, capsuni), gris, orez bob lung, orez bob rotund, paste fainoase, spaghete,  taitei, ulei, oua, margarina, masline, cacao, mustar, otet, soia granule, soia felii;

1.Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot.VII

1.PRAJITURA  CU CACAO

1 dată/luna

BUC

Desert cu crema de cacao, ambalata in folie la un gramaj  net de 35 g.Crema sa fie omogena, fara corpuri straine, gust si miros specific de cacao.De consistent pufoasa. Prajitura cu (25%) crema de lapte si glazura de cacao, ambalata in cartonas plastifiat, apoi individual in folie OPP cu masa neta 35g.Ingrediente: zahar, uleiuri vegetale rafinate (floarea soarelui, rapita, palmier), grasime vegetala partial hidrogenata ( palmier, soia, shea), faina din grau, pudra de cacao cu continut redus de grasime, oua, sirop de glucoza-fructoza, lapte praf degresat, agenti de umezire ( sorbitol, glicerina), alcool etilic rafinat, agenti de afanare ( difosfat disodic, carbonat acid de sodium), emulsifianti ( mono si digliceride alwe acizilor grasi, lecitina din soia, poliricinoleat de poliglicerina), arome, sare, conservant) sorbat de potasiu. Continut de cacao( in invelis) min 19.Aspect exterior: bucati de forma paralelipipedica cu invelis uniform de glazura de cacao, cu suprafata lucioasa

4500

6000

1500

3000

2.EUGENIA CU CREMA DE CACAO SI VANILIE

1 dată/luna

BUC

Biscuiți cu crema de diverse arome (cacao si vanilie), tip Eugenie, ambalati in folie la un gramaj de 35 g. Forma ovala, cu suprafata mata, fara umflaturi, cu strat de crema care sa nu depaseasca marginile capacelor.De consistenta si usor fiabila.Crema sa fie omogena, fara corpuri straine, gust si miros specific de caco si vanilie.

7500

10000

2500

5000

3.CEAI FRUCTE

1 dată/luna

BUC

Sa nu contina corpuri straine de natura produsului, miros si gust placate, specific de ceai de fructe, cu diferite arome. Ambalat in cutii cu 20 plicuri

750

1000

250

500

4.ZAHAR

1 dată/luna

KG

Produs rafinat obtinut din sfecla de zahar, sub forma de cristale de granulatie medie, uniforme, omogene, uscate, de culoare alba lucioasa, liber curgatoare, nelipicioase.Ambalaj in pungi cu masa neta de 1 kg

3000

4000

1000

2000

5.FAINA ALBA

1 dată/luna

KG

Calitate superioara, de grau, uscata, fara cocoloase, continut liber curgator.In continutul produsului nu se admite prezenta corpurilor straine. Culoarea alba, miros placut specific fainii.Ambalata in pungi cu masa neta de 1 kg.

450

600

150

300

6.FAINA MALAI

1 dată/luna

KG

Calitate superioara, de porumb, grisata, fara cocoloase, continut liber curgator. In continutul produsului nu se admite prezenta corpurilor straine.Culoarea galbena, miros placut, specific fainii Ambalata in pungi cu masa neta de 1 kg.

1500

2000

500

1000

7.NAPOLITANE

1 dată/luna

KG

Napolitane vrac umplute cu crema de diverse arome (cacao si vanilie), cu gust dulce, characteristic aromelor, fara miros si gust ranced.

750

1000

250

500

8.GEM

1 dată/luna

BUC

Gem de caise, prune si capsuni, avand continut de minim 60 % substanta solubila, fructe bine divizate, bine fierte in masa gelifiata, gust si miros placute, specifice fructului. Ambalata in recipiente inchise ermetic, curate, fara modificari exterioare sau scurgeri de continut. Capacele nu trebuie sa fie bombatela exterior, iar la interior sa nu prezinte pete de rugina.400 g

2250

3000

750

1500    

9.GRIS

1 dată/luna

BUC

Calitate superioara, de grau, fara cocoloase, continut liber curgator.In continutul produsului nu se admite prezenta corpurilor straine. Culoarea alba, miros placut specific fainii.Ambalata in pungi cu masa neta de  0.500 gr.

450

600

150

300

10.OREZ BOB LUNG

1 dată/luna

KG

Produs clasic, calitatea I, boabe intregi, lungi, fara spartura, complet decorticate.Ambalat in pungi cu masa neta de 1 kg

750

1000

250

500

11.OREZ BOB ROTUND

1 dată/luna

KG

Produs clasic, calitatea I, bob rotund, fara spartura, complet decorticate.Ambalat in pungi cu masa neta de 1 kg

1500

2000

500

1000

12.PASTE FAINOASE (MELCISORI)

1 dată/luna

BUC

Paste fainoase, melcisori, fara urme de faina neframantata.Ambalate in punga cu masa neta de 0.500 gr.

2250

3000

750

1500

13.SPAGHETE

1 dată/luna

BUC

Paste fainoase subtiri, lungi, cu forma cilindrica. Masa neta de 0.500 gr.

600

800

200

400

14.TAITEI

1 dată/luna

BUC

Taitei cu ou, suprafata neteda, mata, fara urme de faina neframantata, culoare galbuie. Masa neta de 0.500 gr.

375

500

125

250

15.ULEI

1 dată/luna

L

Ulei din floarea soarelui, dublu rafinat, olaginos, limpede, fara suspensii, fara sediment, fara depuneri, fara gust si miros straine, de culoare galbena.Ambalat in recipient cu volum de 1 litru, sigilate, care trebuie sa fie curate, uscate, fara miros strain si inchise etans pentru a nu permite contactul cu aerul sau cauza pierderii prin scurgeri de produs.

3000

4000

1000

2000

16.OUA

1 dată/saptamână

BUC

Calitatea I, proaspete, caracteristici organoleptice ale oului, coaja brun-roscata, uscata, uniforma pe toata suprafata, curate.Ambalate in cofraje.

15000

20000

5000

10000

17.MARGARINA

1 dată/luna

BUC

Aspect lucios, uscat in sectiunea proaspat taiata, alb-galbuie.Nu se a admit pete provocate de mucegaisau alte microoragnisme.Miros placut, aromat specific sortimentului de margarina.Ambalare in hartie specifica -250 gr/buc.

3000

4000

1000

2000

18.CACAO

1 dată/luna

BUC

Produsul trebuie sa se prezinte ca o pulbere fina, fara aglomerari stabile.Mod de ambalare : pungute a cate 100 gr, etichetate corespunzator normelor in vigoare

150

200

50

100

19.MUSTAR

1 dată/luna

BUC

Continut de boabe de mustar, minim 20%.Masa neta 400 gr.

150

200

50

100

20.OTET

1 dată/luna

L

Lichid limpede, fara corpuri straine, gust acru characteristic de otet de vin, obtinut prin metoda clasica de fermentatie naturala, concentratie 9%, ambalare in recipient plasic de 1 l.

150

200

50

100

21.SOIA GRANULE

1 dată/luna

BUC

 Granulele de soia,cu o culoare naturală (sau culoarea cărnii). În stare uscată, ambalata in pungi de cate un kg sau vrac

135

180

45

90

22.SOIA FELII

1 dată/luna

BUC

Soia  sub forma de felii, cu o culoare naturală (sau culoarea cărnii). În stare uscată, ambalata in pungi de cate un kg sau vrac

135

180

45

90

23.MASLINE

1 dată/luna

KG

Calitatea I, masline negre, intregi, bine dezvolatate, fara pete de mucegai si fara zbarcituri, ambulate in galeti de maxim 5 kg, in substanta lichida specifica (saramura).

150

200

50

100

 

SERVICIUL DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI

LOT 7: DIVERSE ALIMENTE: biscuiti, bicarbonat, cuscus, cereale, ceai de menta, cacao, esente (arome), crema de cacao, eugenia, faina malai, faina alba, paste fainoase, melcisori, gris, linte,otet, gem, rahat,orez, oua, turta dulce, ulei, zahar pudra, zahar, zahar vanilat,pesmet, crutoane, faina de orez

 

1.     Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. VII

1.BISCUITI

1 dată/luna

Buc

Biscuiti din faina de grau, cu suprafata mata, fara umflaturi, cu gust dulce, de consistent crocanta, ambalati in folie sau hartie tratata, 0.100 gr.

1560

520

1300

260

2.BICARBONAT

1 dată/luna

Buc

Agent de carbonat, acid de sociu. Ambalat in plicuri termosudate, 0.25 gr, etichetate conform normelor in vigoare

36

48

12

24

3.CEREALE MIC DEJUN

1 dată/luna

 

Buc

Cereale pentru micul dejun,  500 gr, din faina integrala de grau, gris porumb, faina orez, pudra de ciocolata

75

100

25

50

4.CUSCUS

1 dată/luna

Buc

Pasta fainoasa in forma de bobite, din grau, oua 20%.Ambalat in pungi de 0.25 gr.

225

300

75

150

5.CEAI DE MENTA

1 dată/luna

Buc

Frunze de menta uscate, sa nu contina corpuri straine de natura produsului, miros si gust placute, specific de menta. Ambalat in cutii cu 20 plicuri

1800

2400

600

1200

6. CACAO

1 dată/luna

Buc

Produsul trebuie sa se prezinte ca o pulbere fina, fara aglomerari stabile, continut redus de grasimi, unt cacao 11%..Mod de ambalare : pungute a cate 100 gr, etichetate corespunzator normelor in vigoare

30

40

10

20

7.ESENTE (DIFERITE AROME)

1 dată/luna

Buc

Esente cu aroma identic naturala, in ambalaj de 25 ml.(rom, vanilie, etc)

195

260

65

130

8.CREMA DE CACAO

1 dată/luna

Buc

Crema tartinabila cu cacao, alune de padure si lapte. Masa neta de 400g

75

100

25

50

9.EUGENIA CU CREMA DE CACAO SI VANILIE

1 dată/luna

Buc

Biscuiți cu crema de diverse arome (cacao si vanilie), tip Eugenie, ambalati in folie la un gramaj de 35 g. Forma ovala, cu suprafata mata, fara umflaturi, cu strat de crema care sa nu depaseasca marginile capacelor.De consistenta si usor fiabila.Crema sa fie omogena, fara corpuri straine, gust si miros specific de caco si vanilie.

540

720

180

360

10.FAINA MALAI

1 dată/luna

 

 

Kg

Calitate superioara, de porumb, grisata, fara cocoloase, continut liber curgator. In continutul produsului nu se admite prezenta corpurilor straine.Culoarea galbena, miros placut, specific fainii Ambalata in pungi cu masa neta de 1 kg.

150

200

50

100

11.FAINA ALBA

1 dată/luna

 

Kg

Calitate superioara, de grau, uscata, fara cocoloase, continut liber curgator.In continutul produsului nu se admite prezenta corpurilor straine. Culoarea alba, miros placut specific fainii.Ambalata in pungi cu masa neta de 1 kg.

105

140

35

70

12.PASTE FAINOASE

1 dată/luna

 

Buc

Paste fainoase cu ou, suprafata neteda, mata, fara urme de faina neframantata, culoare galbuie, uniforma, fara miros sau gust straine. Ambalate in punga cu masa neta de 0.200 gr.

225

300

75

150

13.MELCISORI

1 dată/luna

Buc

Paste fainoase, melcisori, fara urme de faina neframantata.Ambalate in punga cu masa neta de 0.500 gr.

210

280

70

140

14.GRIS

1 dată/luna

Buc

Calitate superioara, de grau, fara cocoloase, continut liber curgator.In continutul produsului nu se admite prezenta corpurilor straine. Culoarea alba, miros placut specific fainii.Ambalata in pungi cu masa neta de  0.500 gr.

142

190

47

95

15.LINTE

1 dată/luna

KG

Boabe galbene,  250 gr

225

300

75

150

16.OTET

1 dată/luna

L

Lichid limpede, fara corpuri straine, gust acru characteristic de otet de vin, obtinut prin metoda clasica de fermentatie naturala, concentratie 9%, ambalare in recipient plasic de 1 l.

9

12

3

6

17.OUA

1 dată/saptamână

buc

Calitatea I, proaspete, caracteristici organoleptice ale oului (50 g, proteine7, lipide 6, glucide 0.3, calorii 85), coaja brun-roscata, uscata, uniforma pe toata suprafata, curate.Ambalate in cofraje

1800

2400

600

1200

18.GEM

1 dată/luna

Buc

Gem diferite arome, avand continut de minim 60 % substanta solubila, fructe bine divizate, bine fierte in masa gelifiata, gust si miros placute, specifice fructului. Ambalata in recipiente inchise ermetic, curate, fara modificari exterioare sau scurgeri de continut. Capacele nu trebuie sa fie bombatela exterior, iar la interior sa nu prezinte pete de rugina.

150

200

50

100

19.RAHAT

1 dată/luna

 

Kg

Produs gelificat preparat prin fierberea unui amestec de zahar, glucoza si amidon de porumb cu adaos de arome fructate si coloranti naturali.Gust placut dulce, culoare specifica

20

24

6

12

20.OREZ

1 dată/luna

Kg

Produs clasic, calitatea I, bob rotund, fara spartura, complet decorticate.Ambalat in pungi cu masa neta de 1 kg

105

140

35

70

21.TURTA DULCE 

1dată/luna

Buc

Aluat fraged, pretarat din faina de grau, ciocolata, lapte, soia si oua, ambalat in pungi de 0.500 gr.

197

300

47

150

22.ULEI

1 dată/luna

L

Ulei din floarea soarelui, dublu rafinat, olaginos, limpede, fara suspensii, fara sediment, fara depuneri, fara gust si miros straine, de culoare galben, vitamina E..Ambalat in recipient cu volum de 1 litru, sigilate, care trebuie sa fie curate, uscate, fara miros strain si inchise etans pentru a nu permite contactul cu aerul sau cauza pierderii prin scurgeri de produs.

108

144

36

72

23.ZAHAR PUDRA

1 dată/luna

Buc

Zahar pudra ambalat in punga de polietilena, la un gramaj net de 500g.Compozitie: zahar pudra obtinut prin macinarea zaharului cristal (se adauga amidon din porumb).

18

24

6

12

24.ZAHAR

1 dată/luna

buc

Produs rafinat obtinut din sfecla de zahar, sub forma de cristale de granulatie medie, uniforme, omogene, uscate, de culoare alba lucioasa, liber curgatoare, nelipicioase.Ambalaj in pungi cu masa neta de 1 kg

180

240

60

120

25.PESMET

1 dată/luna

 

buc

Fabricat din faina alba de grau, ambalat la un gramaj net de 500g.

36

48

12

24

26.CRUTOANE

1 dată/luna

buc

 Faină de cereal, faină de grâu, făină de porumb. Masa neta 0.5 gr.

36

48

12

24

27.FAINA DE OREZ

1 dată/luna

kg

Orez macinat, masa neta 1 kg.

34

46

11

23

28.ZAHAR VANILAT

1 dată/luna

buc

Produs obtinut din zahar pudra, substanta aromatizanta :vanilie, plicuri.

750

1000

250

500

 

2. Sistemul de asigurare a calitatii :

- Produsele trebue sa indeplineasca toate condiţiile prevăzute in standardele si normele sanitare in vigoare - sa nu conţină substante chimice(aditivi, contaminanţi) neavizate de Ministerul Sanatatii sau peste limitele admise;

- Calitatea produsului va fi atestata la livrare prin prezentarea certificatului de calitate si/sau a declaraţiei de conformitate.

3. Condiţii de ambalare:

- Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si transportului;

- Atat materialul de ambalat cat si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, in stare buna, fara insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure prospeţimea si calitatea produsului;

- Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate in condiţii in care sa nu scada calitatea, iar inainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului;

- Ambalarea in vederea transportului se face in navete PVC căptuşite cu saci/folie de polietilena termocontrolabila.

4.  Marcarea :

Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele menţiuni:

- Denumirea, adresa si nr. de telefon ale producătorului/distribuitorului -denumirea produsului.

- Cantitatea neta -condiţii de depozitare

- Data fabricaţiei si termenul de valabilitate, respectiv menţiunea „ a se consuma de preferinţa inainte de....”

- Ambalajele vor fi imprimate individual si/sau prevăzute cu etichete ataşate astfel incat sa nu se poate schimba. Toate informaţiile necesare trebuie sa fie tipărite astfel incat sa fie imposibila schimbarea sau indepartarea lor fara a lasa urme vizibile. Se impune pastrarea integritatii ambalajului.

- Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie sa contamineze produsul.

5.  Transportul

- Transportul cade in sarcina furnizorului si se face in mijloace destinate acestui scop care trebuie sa fie inchise, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine, neinfestate si ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare, isoterme, răcite in prealabil si prevăzute cu instalatie frigorifica, pentrua se asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării calitatii produselor pe tot timpul transportului.

 -Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de organismele specializate si trebuie sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.

-Nu se vor accepta produsele depozitate sau transportate împreuna cu substante toxice sau care su miros pătrunzător.

-Fiecare transport va fi insotit de certificat de calitate, certificat sanitar-veterinar de transport si alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare.

6.   Condiţii minime de garanţie si condiţii de livrare:

-Livrarea se va face in funcţie de necesitati pe baza de comanda scrisa, in funcţie de necesarul de consum comunicat de către beneficiar.Se vor  efectua in intervalul orar  08°° - 1200, pe baza de comanda data inainte de 48 ore, conform graficului de livrare. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de sarcini.

      -Termeni de valabilitate al produselor trebuie sa fie inscripţionat de producător pe eticheta.

      -La data livrării, produsele sa aiba maxim o treime din termenul de valabilitate al acestora.

      -Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, consum.

     - Autoritatea contractanta isi va rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului de garanţie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. înlocuirea produselor refuzate se va efectua, in mod obligatoriu de către viitorul furnizor in 12 ore.

      - Produsele livrate vor fi insotite de urmatoare documente:

-Factura fiscala

-Aviz de insotire a mărfii, cand este cazul.

-Certificat de calitate si/sau Declaraţia de conformitate.

-Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerinţelor tehnice minimale prevăzute in prezentul caiet de sarcini.

     - Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.

7.   Recepţia cantitativa si calitativa:

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI si SERVICIULUI DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI, de către comisia de recepţie stabilita de unitate in intervalul 08°° - 1400 si verifica urmatoarele: cantitatea produselor conform comenzii emise, calitatea produselor conform specificaţiilor tehnice minimale de calitate si verificarea termenului de valabilitate.

Nu se admit neconcordante intre produsele comandate, produsele livrate si factura.

Existenta unor asemenea neconcordante atrage dupa sine respingerea facturii si obligaţia înlocuirii acesteia in termen de 12 ore.

In cazul in care produsele sunt declarate de comisia de recepţie necorespunzatoare calitativ, marfa va fi retumata pe cheltuiala furnizorului, acesta avand obligaţia de a le inlocui cu produse corespunzătoare in 12 ore.

Beneficiarul va efectua periodic verificări asupra produselor furnizate, in cazul in care se constata o calitate necorespunzatoare a produselor livrate(conform caracteristicilor tehnice minimale impuse), in baza notei de constatare a comisiei de recepţie a alimentelor, beneficiarul are dreptul de a refuza la plata cantitatea aflata in aceasta situiatie sau de a cere înlocuirea gratuita a intregului lot.

 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI

LOT 8: PRODUSE DE PANIFICATIE: cozonac mac si nuca, paine alba;

1.Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. VIII

1.PAINE ALBA

zilnic

Buc

Produs cu masa neta de 0.400 gr, nefeliata, coaja -rumena,fara suprafata arsa, miez – masa cu pori uniformi si elastic, sa nu fie sfaramicios sau umed, fara cocoloase de faina

54750

73000

18250

36500

2.COZONAC CU MAC/NUCA

1 dată/luna

 

buc

Masa uniforma, caracteristica unui produs bine crescut si bine copt; umplutura trebuie sa fie in straturi concentrice sau in diferite directii, elastic, neumed la pipait. Miros - placut, caracteristic aromelor folosite, fara miros strain (de mucegai, de ranced etc), gust dulce - placut, caracteristic materialelor continute de fiecare sortiment, fara gust amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale (pamant, nisip)

450

600

150

300

 

SERVICIUL DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI

LOT 8: PRODUSE DE PANIFICATIE: paine

 

1.Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. VIII

1.PAINE ALBA

zilnic

 

buc

Produs cu masa neta de 0.400 gr, nefeliata, coaja -rumena,fara suprafata arsa, miez – masa cu pori uniformi si elastic, sa nu fie sfaramicios sau umed, fara cocoloase de faina

2100

2800

700

1400

2. Sistemul de asigurare a calitatii :

- Produsele trebue sa indeplineasca toate condiţiile prevăzute in standardele si normele sanitare in vigoare - sa nu conţină substante chimice(aditivi, contaminanţi) neavizate de Ministerul Sanatatii sau peste limitele admise;

- Calitatea produsului va fi atestata la livrare prin prezentarea certificatului de calitate si/sau a declaraţiei de conformitate.

3. Condiţii de ambalare:

- Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si transportului;

- Atat materialul de ambalat cat si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, in stare buna, fara insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure prospeţimea si calitatea produsului;

- Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate in condiţii in care sa nu scada calitatea, iar inainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului;

- Ambalarea in vederea transportului se face in navete PVC căptuşite cu saci/folie de polietilena termocontrolabila.

4.  Marcarea :

Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele menţiuni:

- Denumirea, adresa si nr. de telefon ale producătorului/distribuitorului -denumirea produsului.

- Cantitatea neta -condiţii de depozitare

- Data fabricaţiei si termenul de valabilitate, respectiv menţiunea „ a se consuma de preferinţa inainte de....”

- Ambalajele vor fi imprimate individual si/sau prevăzute cu etichete ataşate astfel incat sa nu se poate schimba. Toate informaţiile necesare trebuie sa fie tipărite astfel incat sa fie imposibila schimbarea sau indepartarea lor fara a lasa urme vizibile. Se impune pastrarea integritatii ambalajului.

- Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie sa contamineze produsul.

5.  Transportul

- Transportul cade in sarcina furnizorului si se face in mijloace destinate acestui scop care trebuie sa fie inchise, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine, neinfestate si ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare, isoterme, răcite in prealabil si prevăzute cu instalatie frigorifica, pentrua se asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării calitatii produselor pe tot timpul transportului.

 -Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de organismele specializate si trebuie sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.

-Nu se vor accepta produsele depozitate sau transportate împreuna cu substante toxice sau care su miros pătrunzător.

-Fiecare transport va fi insotit de certificat de calitate, certificat sanitar-veterinar de transport si alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare.

6.   Condiţii minime de garanţie si condiţii de livrare:

-Livrarea se va face in funcţie de necesitati pe baza de comanda scrisa, in funcţie de necesarul de consum comunicat de către beneficiar.Se vor  efectua in intervalul orar  08°° - 1200, pe baza de comanda data inainte de 48 ore, conform graficului de livrare. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de sarcini.

      -Termeni de valabilitate al produselor trebuie sa fie inscripţionat de producător pe eticheta.

      -La data livrării, produsele sa aiba maxim o treime din termenul de valabilitate al acestora.

      -Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, consum.

     - Autoritatea contractanta isi va rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului de garanţie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. înlocuirea produselor refuzate se va efectua, in mod obligatoriu de către viitorul furnizor in 12 ore.

      - Produsele livrate vor fi insotite de urmatoare documente:

-Factura fiscala

-Aviz de insotire a mărfii, cand este cazul.

-Certificat de calitate si/sau Declaraţia de conformitate.

-Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerinţelor tehnice minimale prevăzute in prezentul caiet de sarcini.

     - Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.

7.   Recepţia cantitativa si calitativa:

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI si SERVICIULUI DE EDUCARE SI INGRIJIRE COPII 0-3 ANI VATRA DORNEI , de către comisia de recepţie stabilita de unitate in intervalul 08°° - 1400 si verifica urmatoarele: cantitatea produselor conform comenzii emise, calitatea produselor conform specificaţiilor tehnice minimale de calitate si verificarea termenului de valabilitate.

Nu se admit neconcordante intre produsele comandate, produsele livrate si factura.

Existenta unor asemenea neconcordante atrage dupa sine respingerea facturii si obligaţia înlocuirii acesteia in termen de 12 ore.

In cazul in care produsele sunt declarate de comisia de recepţie necorespunzatoare calitativ, marfa va fi retumata pe cheltuiala furnizorului, acesta avand obligaţia de a le inlocui cu produse corespunzătoare in 12 ore.

Beneficiarul va efectua periodic verificări asupra produselor furnizate, in cazul in care se constata o calitate necorespunzatoare a produselor livrate(conform caracteristicilor tehnice minimale impuse), in baza notei de constatare a comisiei de recepţie a alimentelor, beneficiarul are dreptul de a refuza la plata cantitatea aflata in aceasta situiatie sau de a cere înlocuirea gratuita a intregului lot.

 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI

LOT 9: PRODUSE DIN CARNE : sunca presata porc, carnati proaspeti, ciolan afumat, parizer, cremwursti porc, polonez porc, carnati afumati, salam

 

1.Specificaţii tehnice minimale si grafice de livrare.

Nr. LOT

Produs/Grafic de livrare

U.M

Descriere Produs

Cantitate

minima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

maxima

estimata-

acord

cadru

Cantitate

minima

estimata -1

contract

subsecvent

Cantitate

maxima

estimata-1

contract

subsecvent

Lot. IX

1.SUNCA PRESATA DE PORC

1 dată/saptamână

kg

Suprafata curata, nelipicioasa, fara mucegai sau corpuri straine, de culoare specifica sortimentului.Nu se admit bucati de flaxuri si goluri de aer mai mari de 3mm.

750

1000

250

500

2.CARNATI PROASPETI

1 dată/saptamână

 

Kg

Carne de vita si porc, fara corpuri straine si fragmente de os, suprafata curate, nelipicioasa, fara mucegai sau corpuri straine, de culoarea specifica sortimentului.

900

1200

300

600

3.CIOLAN AFUMAT

1 dată/saptamână

 

Kg

Ciolan afumat de porc, vrac, suprafata neteda, fara a fi lipicioasa si fara a prezenta semne de alterare.

600

800

200

400

4.PARIZER PORC

1 dată/saptamână

Kg

Carne porc in proportie de cel putin 80 %, suprafata curata, nelipicioasa, fara mucegai sau corpuri straine.Nu se admit aglomerari de suc, gelatina si grasime .Aspectul trebuie sa fie alifios si fara goluri de aer.

750

1000

250

500

5.CREMWURSTI PORC

1 dată/saptamână

Kg

Bucăţi cilindrice sau uşor curbate neîntrerupte, 80 % carne de porc,în formă de şiraguri., cu suprafaţa curată nelipicioasă, cu înveliş continuu, aderent la compoziţie,  conform sortimentului, obţinute prin umplerea membranelor naturale .Fără aglomerări de apă şi grăsime la capete şi sub membrană.

900

1200

300

600

6.POLONEZ PORC

1 dată/saptamână

 

Kg

Carne porc in proportie de cel putin 88 %, cu înveliş continuu, aderent la compoziţie,  conform sortimentului, obţinute prin umplerea membranelor natural, nu se admit aglomerari de suc, gelatina si grasime

600

800

200

400

7.CARNATI AFUMATI

1 dată/saptamână

 

Kg

Carne de vita in proportie de cel putin 6 %, carne porc in proportie de cel putin 65 %, fara corpuri straine si fragmente de os.La taiere trebuie sa pastreze integritatea feliei

600

800

200

400

8.SALAM

1 dată/saptamână

Kg

Carne de vita in proportie de cel putin 30 %, carne porc in proportie de cel putin 50 %, fara corpuri straine si fragmente de os.La taiere trebuie sa pastreze integritatea feliei. Nu se admit aglomerari de suc, gelatina si grasime, membrane sa fie aderenta la compozitie, nedeteriorata.

450

600

150

300

2. Sistemul de asigurare a calitatii :

- Produsele trebue sa indeplineasca toate condiţiile prevăzute in standardele si normele sanitare in vigoare - sa nu conţină substante chimice(aditivi, contaminanţi) neavizate de Ministerul Sanatatii sau peste limitele admise;

- Calitatea produsului va fi atestata la livrare prin prezentarea certificatului de calitate si/sau a declaraţiei de conformitate.

3. Condiţii de ambalare:

- Ambalajele trebuie sa asigure pastrarea integritatii si calitatii produsului pe timpul depozitarii si transportului;

- Atat materialul de ambalat cat si pachetele trebuie sa fie curate, uscate, in stare buna, fara insecte sau mirosuri anormale, capabile sa asigure prospeţimea si calitatea produsului;

- Materialele de ambalare si ambalajele trebuie sa fie depozitate in condiţii in care sa nu scada calitatea, iar inainte de utilizare sa fie verificate din punct de vedere al defectelor, curăţeniei si mirosului;

- Ambalarea in vederea transportului se face in navete PVC căptuşite cu saci/folie de polietilena termocontrolabila.

4.  Marcarea :

Ambalajele vor fi marcate individual prin etichetare cu urmatoarele menţiuni:

- Denumirea, adresa si nr. de telefon ale producătorului/distribuitorului -denumirea produsului.

- Cantitatea neta -condiţii de depozitare

- Data fabricaţiei si termenul de valabilitate, respectiv menţiunea „ a se consuma de preferinţa inainte de....”

- Ambalajele vor fi imprimate individual si/sau prevăzute cu etichete ataşate astfel incat sa nu se poate schimba. Toate informaţiile necesare trebuie sa fie tipărite astfel incat sa fie imposibila schimbarea sau indepartarea lor fara a lasa urme vizibile. Se impune pastrarea integritatii ambalajului.

- Cerneala sau tuşul care se folosesc pentru inscripţionarea ambalajului nu trebuie sa contamineze produsul.

5.  Transportul

- Transportul cade in sarcina furnizorului si se face in mijloace destinate acestui scop care trebuie sa fie inchise, curate, aerisite, dezinfectate, lipsite de mirosuri străine, neinfestate si ferite de orice posibilitate de poluare, degradare sau contaminare, isoterme, răcite in prealabil si prevăzute cu instalatie frigorifica, pentrua se asigura menţinerea temperaturii necesare păstrării calitatii produselor pe tot timpul transportului.

 -Mijloacele de transport vor fi autorizate sanitar-veterinar de organismele specializate si trebuie sa asigure pe toata durata transportului pastrarea nemodificata a caracteristicilor nutritive, organoleptice, fizico-chimice si microbiologice.

-Nu se vor accepta produsele depozitate sau transportate împreuna cu substante toxice sau care su miros pătrunzător.

-Fiecare transport va fi insotit de certificat de calitate, certificat sanitar-veterinar de transport si alte documente prevăzute de legislaţia in vigoare.

6.   Condiţii minime de garanţie si condiţii de livrare:

-Livrarea se va face in funcţie de necesitati pe baza de comanda scrisa, in funcţie de necesarul de consum comunicat de către beneficiar.Se vor  efectua in intervalul orar  08°° - 1200, pe baza de comanda data inainte de 48 ore, conform graficului de livrare. Produsele vor fi livrate astfel incat sa corespunda descrierii caracteristicilor tehnice minime din caietul de sarcini.

      -Termeni de valabilitate al produselor trebuie sa fie inscripţionat de producător pe eticheta.

      -La data livrării, produsele sa aiba maxim o treime din termenul de valabilitate al acestora.

      -Termenul de valabilitate este limita de timp in care produsul poate fi consumat si in care acesta trebuie sa-si menţină caracteristicile calitative prescrise, daca au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare, consum.

     - Autoritatea contractanta isi va rezerva dreptul de a refuza produsele care se afla in partea a doua a termenului de garanţie. Aceasta masura se impune a fi luata pentru evitarea producerii toxinfectiilor alimentare sau a altor afecţiuni determinate de calitatea necorespunzatoare a alimentelor. înlocuirea produselor refuzate se va efectua, in mod obligatoriu de către viitorul furnizor in 12 ore.

      - Produsele livrate vor fi insotite de urmatoare documente:

-Factura fiscala

-Aviz de insotire a mărfii, cand este cazul.

-Certificat de calitate si/sau Declaraţia de conformitate.

-Buletinul de analiza care sa ateste ca produsul corespunde prevederilor propunerii tehnice, respectiv cerinţelor tehnice minimale prevăzute in prezentul caiet de sarcini.

     - Livrarea produselor se va face cu mijloace proprii ale ofertantului.

7.   Recepţia cantitativa si calitativa:

Recepţia cantitativa si calitativa a produselor se va face la sediul CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL VATRA DORNEI , de către comisia de recepţie stabilita de unitate in intervalul 08°° - 1400 si verifica urmatoarele: cantitatea produselor conform comenzii emise, calitatea produselor conform specificaţiilor tehnice minimale de calitate si verificarea termenului de valabilitate.

Nu se admit neconcordante intre produsele comandate, produsele livrate si factura.

Existenta unor asemenea neconcordante atrage dupa sine respingerea facturii si obligaţia înlocuirii acesteia in termen de 12 ore.

In cazul in care produsele sunt declarate de comisia de recepţie necorespunzatoare calitativ, marfa va fi retumata pe cheltuiala furnizorului, acesta avand obligaţia de a le inlocui cu produse corespunzătoare in 12 ore.

Beneficiarul va efectua periodic verificări asupra produselor furnizate, in cazul in care se constata o calitate necorespunzatoare a produselor livrate(conform caracteristicilor tehnice minimale impuse), in baza notei de constatare a comisiei de recepţie a alimentelor, beneficiarul are dreptul de a refuza la plata cantitatea aflata in aceasta situiatie sau de a cere înlocuirea gratuita a intregului lot.

 

Valoare estimata contract : 498 123 RON

Sursa de finantare: Fonduri proprii

Criteriul de atribuire al contractului: Pretul cel mai scazut

Durata acordului – cadru/a contractelor subsecvente: 2 ani

Modul de elaborare al ofertei: Un ofertant poate depune oferta pentru unul,mai multe sau toate loturile. Cantitatile minime si maxime ale fiecarui lot pentru care autoritatea contractanta va incheia accord cadru sunt mentionate in prezentul caiet de sarcini.De asemenea, sunt mentionate si cantitatile previzionate pentru cel mai mare contract subsecvent incheiat in baza prezentei procedure.

In situatia in care mai multe loturi sunt adjudicate de un singur ofertant, autoritatea contractanta va incheia un singur contract pentru respectivele loturi.

Ofertantul va prezenta propunerea tehnica pentru fiecare produs mentionat in prezentul caiet de sarcini, din lotul de care este interesat, astfel incat sa asigure totalitate corespondenta propunerii tehnice cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini. Neofertarea unei pozitii din lot atrage excluderea ofertei, oferta fiind considerate neconforma in temeiul art.137 alin.3 lit.a) din normele metodologice aprobate prin HG 395/2016. De asemenea, ofertantul va complete formularul Propunerea tehnica protrivit modelului ce face parte integranta din documentatia de atribuire cu denumirea preoduslui, denumirea producatorului si/sau marca/brandul, garantia si descrierea produselor.

Ofertantul va prezenta obligatoriu oferta de pret pentru produsele din lista. Valabilitatea ofertei este de minim  90 de zile de la data limita de depunere a ofertei. Nu se admit oferte partiale sau alternative. Oferta are un character ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata,pe propria raspundere, de catre ofertant  sau de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta.

Pretul indicat pentru produsele ofertate cuprind constul produselor, cat si pretul ambalajelor, constul transportului pana la destinatie, taxele de descarcare/desfacere si orice alte cheltuieli conexe furnizarii produselor.

Preturile se vor exprima in RON/buc. Pretul ofertat ramane ferm si nu va putea fi modificat pe intreaga perioada de valabilitate a acordului cadru.

Evaluarea ofertelor se va realize prin compararea propunerilor financiare determinate prin inmultirea pretului unitary(care va sta la baza incheierii acordului cadru) cu cantitatea maxima aferenta acordului cadru.

Autoritatea contractanta isi va rezerva dreptul de a verifica pe parcursul derularii procedurii calitatea produselor ofertate din punct de vedere al incadrarii in cerintele minime prevazute in prezentul caiet de sarcini prin solicitarea de documente oficiale din partea producatorului sau prin certificate/rapoarte de incercare eliberate de laboratoare acreditate.

Operatorii economici participanti la procedura de atrbuire  vor da o declaratie prin care sa dovedeasca faptul ca,la elaborarea ofertei, au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, care sunt la nivel national si European, precum si ca le vor respect ape parcursul indeplinirii acordului cadru/contractului. In cazul unei asocieri, aceasta delcaratie va fi prezentata de catre liderul asocierii in numele acesteia. De asemenea, subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

 De asemenea, operatorii economici participant la procedura de atribuire vor da o declaratie prin care atesta ca sunt de accord cu toate prevederile proiectului de contract care face parte integranta din documentatia de atribuire. Orice oferta primita in cadrul procedurii si care prevede alte clauze contractuale decat cele din proiectul de contract al autoritatii contractante, poate fi declarata inacceptabila si exclusa din procedura.

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa detina atestate ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina autorizatie sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, a activitatilor de productie si de vânzare cu amanuntul a produselor alimentare, valabila, în conformitate cu prevederile Art. 3 din NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 16 decembrie 2008 privind procedura de înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vânzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala aprobata prin Ordinului ANSVSA nr. 111/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si a Art.3 din NORMA SANITARA VETERINARA din 24 iunie 2010 privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor care produc,proceseaza, depoziteaza, transporta si/sau distribuie produse de origine animala, aprobata prin Ordinului ANSVSA nr. 57/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                        PINTILII  MIRCEA CRISTIAN

       

 

                                                Contrasemneaza,

                           Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile