ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii suprafetei de 521 mp teren situat in Str.Chiliei nr.10, aferent constructiilor proprietate privata a Manastirii “Sfantu Dimitrie”

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta extraordinara in data de 06.06.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.16954/31.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 16955/31.05.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) coroborat cu  art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 521 mp teren situata in Str. Chiliei, nr.10  aferent constructiilor proprietate privata a Manastirii “Sfantu Dimitrie”,  dupa cum urmeaza: suprafata de  242 mp identic cu nr.cadastral 2830 din CF 31055 si suprafata de 279 mp identic cu nr.cadastral 102 din CF 34417.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 15 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea  unui avans de 20% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare, iar diferenta in 5 ani, in  rate egale lunare consecutive.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Cu data prezentei se reziliaza contractul de inchiriere nr.15.497/2005.

         Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            GROHINSCHI DORIN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

06.06.2017

Nr.157