ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind darea in administrare a  Baii Publice,  apartinand domeniului public al municipiului Vatra Dornei, din str. Baii nr.1, impreuna cu terenul aferent al acesteia - pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ SUCEAVA

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta extraordinara in data de 06.06.2017

 

 Având în vedere expunerea de motive16.958/31.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16.959/31.05.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu art.18 din legea nr. 213/1998, republicată – privind proprietatea publică şi regimul acesteia;

În temeiul dispoziţiilor art.867-870 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,; art.2 alin.1 pct.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; art.36 alin.2 lit.d şi pct.3, precum şi art.45 alin.(3) coroborat cu  art. 115 alin.(1) lit. b),art.124 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.  Se aprobă  darea în administrare a  Baii Publice din str.Baii nr.1, ,  apartinand domeniului public al municipiului Vatra Dornei,  precum si a terenului aferent acesteia, catre SERVICIULUI DE AMBULANŢĂ SUCEAVA în vederea desfăşurării activităţii specifice, pe perioada desfasurarii activitatii specifice.

Art.2. Contravaloarea utilităţilor pentru acest spaţiu vor fi suportate de către beneficiari.

Art.3. Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.121/2010.

Art.4 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei pentru semnarea Procolului de predare primire.

Art.5 Primarul municipiului, prin Serviciul de urbanism si Compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            GROHINSCHI DORIN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

06.06.2017

Nr.158