ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

privind   aprobarea propunerii  de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta extraordinara in data de 06.06.2017

 

Având în vedere expunerea de motive16.961/31.05.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.16962/31.05.2017 al  compartimentului de specialitate,

Având în vedere: art.25 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (2), art. 880 şi art.888 din Codul Civil;art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;art.79, 132 alin.(1) si art.134 alin.(1) din Ordinul nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  şi actualizată;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1. Se aprobă  propunerea  de dezlipirea imobilului, cu nr.cadastral 34702–din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava, dupa cum urmeaza :

    Art.2 Se  aproba si se insuseste documentatia tehnica pentru dezlipirea imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.Cetinei, dupa cum urmeaza:

a) imobilul cu nr.cadastral 37574, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Cetinei, f.n.,  avand suprafata de 61 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

b) imobilul cu nr.cadastral 37575, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Cetinei, f.n.,  avand suprafata de 10890 mp va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei;

   Art. 3. Se mandatează Primarul municipiului Vatra Dorneisemneze actul autentic de dezlipire.        

   Art. 4. Se dispune O.C.P.I. Suceava înscrierea în evidenţele de Carte funciară a celor aprobate în articolele precedente.

   Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.        

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            GROHINSCHI DORIN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

06.06.2017

Nr.159