ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă

ce urmează a fi exploatată în anul 2017, conform posibilitatii din amenajamentul silvic

 

        Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,               

                                                            intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.2395/25.01.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 2396/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Prevederile art.10, alin.2 litera „a” şi litera „b”, art.59 alin.(1) şi alin.(2) , art.62 ,alin.(2) din Legea nr.46/2008, privind Codul Silvic prin care este reglementat regimul silvic şi administrarea fondului forestier,cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 924/2015 , privind aprobarea Regulamentului de vânzare de masă lemnoasă de către deţinătorii de fond forestier proprietate publică ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”şi alin.5 lit.,,a”, precum şi art. 45 alin. 1 coroborat cu prevderile art.115 alin.(1) lit.(b)  din Legea nr. 215/2001. – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă repartizarea volumului de masă lemnoasă, produse principale şi secundare,igiena, în volum total de 7841 mc/an, conform amenajamentului silvic in vigoare, ce poate fi exploatată în anul 2017 după cum urmează:

 5032 principale;1259 secundare;886 conservare si 664 igiena;

Art.2 Se aprobă repartizarea  pe ocoale silvice a volumului de masă lemnoasă, produse principale , secundare,igiena, rezultata in urma recalcularii volumelor maxime pe natura de produse a amenajamentului silvic, după cum urmează:

Art. 3  Se aprobă destinaţia masei lemnoase ce se va exploata în anul 2017, după cum urmează:

Art.4 Volumul de exploatat pe natura de produse “secundare””(rarituri) va depinde in functie de suprafata care urmeaza sa fie parcursa pe u.a. propuse.

Art.5 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Compartimentul fond funciar, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                        Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.16