ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

Privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta extraordinara in data de 20.06.2017

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.18.492/16.06.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.18.493/26.06.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice; art.44,  art.45, art.46 si art.47 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.291 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

      ART 1. Se aprobă actualizarea proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei > în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

       ART 2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >, în cuantum de <2.977.271,83 lei> lei (inclusiv TVA).

      ART 3. Se aprobă contribuția contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <59.545,44 lei>inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >.

       ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

       ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

      ART 6. Se împuternicește primarul Municipiului  <Ilie Bonches>  să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <Municipiului Vatra Dornei>.

       Art.7 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.118/2016.

       Art.8 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            GROHINSCHI DORIN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

20.06.2017

Nr.160