ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA

Privind aprobarea a documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico econimici,  ai investitiei  “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei” la faza Studiu de fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta extraordinara in data de 20.06.2017

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.18.495/16.06.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.18.496/16.06.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice; art.5 alin.(1)(3)si (4) si art.7 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;art.44 si art.45 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.291 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă documentatia tehnico economica  elaborata  , la faza Studiu de fezabilitate   pentru investitia :  “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

         ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investitiei actualizati, la faza Studiu de fezabilitate  conform anexei  privind descrierea sumara a investitiei  “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

      ART 3.  Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.120/2016.

       Art.4  Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            GROHINSCHI DORIN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

Vatra Dornei

20.06.2017

Nr.161