ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local si a membrilor supleanti în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.19338/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19339/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

            În conformitate cu prevederile  art. 187 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b”, alin. (4), alin. (7) din  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct.3, art.115 alin. (1) lit. ,,b” precum şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se desemneaza reprezentantii supleanti si numiti de catre Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, in cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

Membri: Benchea  Macsim Sinziana , Consilier local

                  Mateiciuc Ilie, Consilier local

Membri supleanti: Obreja Mariana, Consilier local

                                  Vasilut Daniela, Consilier local

            Art. 2  Cu data prezentei se abroga prevederile HCL nr. 147/2012.

            Art.3 Persoanele numite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.162