ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind  modificarea art.6 din anexa 1 la  HCL nr. 79/2010 privind aprobarea  actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                                intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.19344/22.06.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.19345/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

           În temeiul prevederilor din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice precum şi  Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;

Prevederile  din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinul Institutului National de Statistica nr.337/2007;

            În baza art.36 alin. (1), alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct.14, art.45 şi art.115 alin. (1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

            Art.1:   Art. 6  din HCL nr. 79/13.08.2010 se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:

,, Art.6. Se numesc membrii şi membrii supleanţi în Adunerea Generală a S.C.  ECOLOGICA  VATRA DORNEI S.R.L., după cum urmează:

I.       Membrii Adunării Generale:

1.  Pastinaru Andreia- consilier local

2.  Voloşeniuc Mihai- consilier local

3.  Mateiciuc Ilie - consilier local

4.  Grohinschi Dorin - consilier local

5.  Scripcaru Corneliu – consilier local

6.  Chiruţă Vasile- consilier local

7.  Obreja Mariana -  consilier local

II.          Membrii supleanţi ai Adunării Generale:

1.  Rusu Cristian- consilier local

2.  Vasiluţ Daniela Nicoleta- consilier local

3.  Bighiu Constantin Doru- consilier local

4.  Benchea Macsim Sânziana – consilier local

     Art.2    Se împuterniceşte domnul director Vasile Ungureanu să efectueze toate demersurile legale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

     Art.3 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.149/2016.

     Art.4 Persoanele nominalizate si SC Ecologica Vatra Dornei SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

                                                                                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.164