ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

  HOTĂRÂRE

privind atestarea apartenentei unor imobile

 la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                               intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.19347/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 19348/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

        Conform cu prevederile  art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar rep. cu modificările şi completările ulterioare precum şi art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică, actualizata;

       În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” si alin.5 lit.”c”, art. 121  , art.115 alin.(1) lit. b precum şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare –Republicată si actualizata ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se aprobă si se insuseste inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre, în vederea înscrierii în Registrele de publicitate imobiliară.     

    Art.2 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Dornelor nr.22 format din  incaperile notate in plan cu nr.8-9, 2 si 20,  in suprafata de 44,30 mp,   identic cu  nr.cadastral 1608-C1 din CF 31703.

     Art.3 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Runc nr.7  format din  incaperile notate in plan cu nr.1-6, in suprafata de 43,31 mp,   identic cu  nr.cadastral 34982-C1-U din CF 34982.

     Art.4 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.103  format din  incaperile notate in plan cu nr.13-15, in suprafata de 40,40 mp,   identic cu  nr.cadastral 30388-C1-U din CF 30388.

     Art.5 Se atesta apartenenta la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului situat in cladirea  din Municipiul Vatra Dornei, Str.Luceafarului, nr.11, ap.7, mansarda,  format din  incaperile notate in plan cu nr.38-47, in suprafata de 34,24  mp,   identic cu  nr.cadastral 30533-C1-U9 din CF 30533-C1-U9.

    Art.6  Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

                                                                                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.165