ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind modificarea Art.3 din Contractele de administrare a  fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si  Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni“, peivind cheltuielile pentru paza padurii

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                               intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.19350/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19351/22.06.2017 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

In conformitate cu anexa 1 art.2 din HG 483/2006 pentru aprobarea atributiilor ocoalelor silvice de stat constituite ca structuri proprii, a obligatiilor ce revin detinatorilor de paduri, in vederea respectarii regimului silvic, precum si a Regulamentului de aplicarea OUG 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, art.10 alin.1 si 3 si art.12 din Legea nr.46/2008 –Codul Silvic ;

In temeiul art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.a, art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1- Se aproba modificarea Art.3 din Contractele de administrare a  fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si  Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni“, peivind cheltuielile pentru paza padurii, dupa cum urmeaza:

Cheltuielile cu paza padurii nu vor depasi sumele prevazute in tabelul alaturat:

 

Nr. crt.

Denumire Ocol silvic

Suprafaţa pe Ocol silvic (ha)

Nr. contractului/ încheiere de autentificare (cuantumul înscris în contract este de 4,3 lei/ha/lună conf. art.3)

Cuantumul lei/ ha/lună

1.

O.S Vatra Dornei

792,06 ha

12345/31.05.2014/autentificat nr.1830/25.07.2014

6,66 lei/ha/lună

2.

O.SDornaCandrenilor

607,773 ha

12240/30.05.2014/autentificat nr.1857/30.07.2014

7,13 lei/lha/lună

3.

O.S Iacobeni

433,5 ha

12286/30.05.2014/autentificat nr.1952/12.08.2014

6,75lei/ha/lună

4.

O.S Carlibaba

37,3 ha

12318/31.05.2014/autentificat nr. 1831/25.07.2014

8,5 lei/lha/lună

 

 

1870,633 ha

 

 

 

Art.2 Se mandateaza primarul Municipiului  Vatra Dornei, sa semneze actul aditional autentificat la notar,  la contractele  de administrare a  fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei cu Directia Silvica Suceava prin Ocoalele Silvice mentionate la art.1.

Art.3 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

                                                                                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.166