ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1,  bl.1,  Sc.D,etaj.I,  ap.3, catre Afuduloaie Doina si Constantin

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                               intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.19353/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19354/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederile art. 10, alin.(2) lit.a-d, f si g, alin.21-25 din legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.192 alin.1,2 lit.c, 4,5,8,9,10,11 lit.c, 12-14 din HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, ale ordinului MinistruluiDezvoltarii Regionale si administratiei publice nr.1077/2016  pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri, prevederile art.1650, alin.1,, art.1652 din Codul civil, aprobat prin Legea nr.287/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
HCL nr.11/2015 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuintelor A.N.L. din municipiul Vatra Dornei;

           În temeiul  prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit .b), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

        Art.1. (a) Se aprobă vanzarea apartamentului tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1,  Sc.D,etaj.I,  ap.3, catre Afuduloaie Doina si Constantin, in calitate de chiriasi ANL, conform contractului de inchiriere nr.6243/28.03.2012 si a actelor aditionale aferente acestuia.

       (b)Locuinta ce face obiectul prezentei hotarari este construita prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, este compusa dintr-un apartament cu 2 camere, si balcon in suprafata de 6,71 mp, suprafata totala construita fiind de 89,81 mp, iar cea utila de 50,87 mp si suprafata parti comune de 17,17 mp, identic cu nr. Cadastral 32445-C1-U19 din CF 32445-C1-U19  si nu poate fi instrainata de proprietari pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acesteia.

         Art.2 (1)Vanzarea apartamentului ANL indicat la art.1 se va face cu plata in rate lunare, la stabilirea valorii finale de vanzare avandu-se in vedere valoarea de vanzare de 97892 lei, din care comisionul de 1% este in suma de 1053 lei.Valorile de  97892 lei si 1053 de lei sunt stabilite prin fisa de evaluare anexata la prezenta hotarare si se vor calcula in lei.

        (2) Ratele lunare vor cuprinde o dobanda care acopera dobanda de referinta a BNR la care se adauga doua puncte procentuale.Dobanda este cea valabila la data incheierii contractului de vanzare cumparare  si ramane neschimbata pe intreaga durata a contractului, fiind aplicabila valoarea ramasa de achitat.Aceasta dobanda poate fi cumulata si cu eventuale majorari de intarziere datorate pentru neplata la termen.

         Art. 3. Familia Afuduloaie Doina si Constantin,  va achita pretul locuintei astfel:

a)atat avansul de 15% din valoarea finala de vanzare stabilita conform art.2 alin.(1) cat si comisionul de 1%, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma autentica.

    (b)diferenta pretului de vanzare se va achita in rate lunare egale, esalonate pe o perioada de 25 ani.

    (2)Ratele vor fi platite lunar,  pana pe data de 25 a fiecarei luni.

    (3)Pentru obligatiile neachitate in termen, se vor percepe majorari de intarziere  in procent de 2% din cuantumul lor calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data  stingerii sumei datorate inclusiv.

     (4) In cazul neachitarii a trei rate consecutive, contractul de vanzare-cumparare se considera reziliat de drept, fara nici o alta formalitate, titularul contractului fiind de drept in intarziere si avand obligatia de a preda locuinta la data notificata, fiind decazut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate.

    Art. 4. (1)Transferul dreptului de proprietate asupra locuintei se produce dupa achitarea integrala a valorii de vanzare, cu indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.

       (2) Odata cu dobandirea dreptului de proprietate asupra locuintei, titularul contractului dobandeste si dreptul de folosinta asupra cotei parti de teren aferente acesteia 2,80% respectiv 11,62 mp pe durata existentei constructiei.

   Art.5 Familia Afuduloaie Doina si Constantin, va fi notificata de catre Directia economica in vederea perfectarii contractului de vanzare-cumparea al locuintei.

   Art.6 Cheltuielile ocazionate de incheierea contractului de vanzare-cumparare vor fi suportate de catre cumparator.

   Art.7 Se imputerniceste domnul primar Ilie Bonches si doamna Pintescu Maria – Director economic in cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei sa semneze contractul de vanzare-cumparare la notar.

   Art. 8 Primarul municipiului, prin  Directia economica şi Compartimentul locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

                                                                                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.167