ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru   Nastasie Ion pentru efectuarea  unui tratament medical

 

 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                               intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.19356/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19357/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2 precum  şi art. 45 alin.1 coroborat cu prevederile rt.115 alin.1 lit.(b)din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 1000 lei,  ajutor de urgenţă pentru Nastasie Ion, în vederea efectuării  unui tratament medical.

         Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

                                                                                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.168