ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

 

             Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,          

                                                            intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.2398/25.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2399/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile art.54 si art.60 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b si d”, alin.(4) lit.,,a  şi ali.6 lit.”a” art. 45 , alin.2 lit.”a”si  art.115 alin. (1) lit. ,,b”, din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  contul de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, conform anexelor nr.1-4 la prezenta hotarare.

      Art. 2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                        Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.17