ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

                                                                           

HOTĂRĀRE

 privind aprobarea platii  taxei de 80 lei/tona  de catre primaria municipiului Vatra Dornei, reprezentand fond de mediu

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                               intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

    

             Avānd īn vedere expunerea de motive nr.19.362/22.06.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.19363/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

       In temeiul prevederilor OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu;

       In temeiul art.36, alin.(2) lit.(b) si alin.(6) lit.(a) pct.14 art.45 alin.(3) si 115 alin.(1), lit b) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,republicata si actualizata.

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aproba plata taxei de 80 lei/tona de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, reprezentand fond de mediu, pentru o perioada de 6 luni incepand cu 01.07.2017.

Art.2  Primarul municipiului, prin Directia economica, va duce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                               CHIRUTA VASILE

 

                                                                                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.170