ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 36644 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului  teren cu numar cadastral 33179 ca fond dominant

 

  Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                               intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

    

            Având în vedere expunerea de motive nr.19365/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul  nr.19366/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

             În conformitate cu prevederile art.755-772 din Noul cod civil care stipuleaza ca”servitutea este sarcina care greveaza un imobil, pentru uzul si utilitatea imobilului unui alt proprietar”;art.23, 24 si art.25 alin.2 din Legea nr.7/1996 a  cadastrului şi a publicităţii imobiliare Republicată*)

              În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin.(5) lit,,c” precum  şi art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

 

 HOTĂRĂŞTE:

 

         Art. 1 Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul, autovehicul, autoturism, caruta si orice atelaj, gratuita ca si unica cale de acces, asupra imobilului teren cu numar cadastral 36644  ca fond aservit, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in favoarea imobilului cu numar cadastral 33179 - ca fond dominant, situat in Str.Diecilor nr.29A.

         Art. 2(1) Trecerea  se va face pe calea cea mai scurta si prin locul care va pricinui proprietarului fondului aservit, in speta Municipiul Vatra Dornei, cea mai mica paguba.

     (2) Proprietarul fondului dominant,  in speta  Scutar Viorica, se va folosi de servitute cu respectarea prevederilor legale si ale actului de constituire a dreptului de servitute.

      Art.3  Primarul, prin Compartimentul juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                               CHIRUTA VASILE

 

                                                                                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.171