ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂRE

privind  aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.25,et.1, ap.16, in suprafata de 36,19 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Budeanu Maria, precum si a cotei de 457/10000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 27,32 mp

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                               intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.19368/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19369/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată; prevederile HCL nr.52/2013 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei; prevederile art.1828 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului situat in Str. Mihai Eminescu, nr.25, et.1, ap.16,  identic cu nr.cadastral  34642-C1-U6,  in suprafata de 36,19,  din CF34642-C1-U6 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Budeanu Maria.

            Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 6200 de euro, conform  raportului de evaluare, la cursul leu/euro din ziua platii, cu achitarea unui avans, de 25% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 5 ani in rate egale lunare consecutive.

           Art.4 Se aprobă vânzarea cotei de 457 /10000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 27,32 mp identic cu nr.cadastral 34642 din CF 34642.

          Art.5 Preţul imobilului de la art.4, se stabileşte la 45 euro, conform  HCL nr.187/2016 privind aprobarea preturilor terenurilor din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 25% la momentul incheierii contractului de vanzare cumparare, iar diferenta in 5 ani in rate egale lunare consecutive.

           Art.6  Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

Art.7 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                               CHIRUTA VASILE

 

                                                                                       Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.172