ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

                      Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                              intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.19371/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19372/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.617/2016 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare; Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;Prevederile art.2 din  HCL nr. 45/29.02.2016;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1 si 2,  la prezenta hotarare.

       Art.2 Pretul de pornire la licitatie pentru exloatarea masei lemnoase din partida 10047 din ua 119B pana la platforma primara,va fi de 43,04 lei/mc conform antecalculatieide pret  prezentatata de catre OS Vatra Dornei sub nr.10549/13.02.2017.

        Art.3 Masa lemnoasă rezultată din partida 10047 va fi valorificată astfel:

-       lemnul de lucru va fi valorificat din platforma primară la preţul de 310 lei/mc (molid, brad,fag)

-       lemn de celuloză va fi valorificat din platforma primară la preţul de 160 lei/mc

-       lemnul de foc va fi ridicat de Primăria Mun. Vatra Dornei pentru unităţile subordonate.

         Art. 4Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.173