ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

      CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea  vanzarii suprafetei de 36 de mp teren situat in Str.Silvicultorului, nr.121, reprezentand calea de acces catre locuinta domnului Popescu Daniel

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                               intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.19374/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 19375/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Î În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată;art.13 din Legea nr.500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vânzarea suprafeţei de 36 mp teren situata in Str.Silvicultorului, nr.121, reprezentand calea de acces catre locuinta domnului Popescu Daniel, identic cu nr.cadastral 37692 din CF 37692, catre Popescu Daniel, proprietarul terenului limitrof caii de acces.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 15 de euro/mp, la cursul leu-euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

         Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.4 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.174