ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

      CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in vederea reabilitarii retelei de iluminat public pe str.Nicolae Titulescu

 

         Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                               intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.19377/22.06.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 19378/22.06.2017compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

          În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; art.5 alin.(1)(3)si (4) si art.7 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:          

       Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei Reabilitarea retelei de iluminat public pe str.Nicolae Titulescu,  conform anexei la rezenta hotarare.

Valoarea totala a investitiei este de 28.207 lei cu TVA.

            Valoarea lucrarilor de fundatii si montare este de 4147 lei cu TVA.

Valoarea lucrarilor de echipare electrodinamica este de 24060 de lei cu TVA.

       Art.2 Primarul municipiului, prin Direcţia  buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.175