ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

      CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea sumelor necesare achizitionarii  de alimente la Cantina de ajutor social si Serviciul de educare si ingrijire copii cu varsta intre 0-3 ani, precum si documentatia pentru achizitia acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.19383/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19384/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale, precum si prevederile Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice;Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi pct.6 lit.”a” pct.2 şi art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba suma de 999492 lei, la care se adauga TVA, suma maxima estimata aferenta pentru 2 ani, incepand cu data contractarii, pentru achizitia de alimente la Cantina de ajutor social si Serviciul de educare si ingrijire copii cu varsta intre 0-3 ani.

Art.2 Se aproba caietul de sarcini in vederea demararii procedurii de achizitie publica de alimente la Cantina de ajutor social si Serviciul de educare si ingrijire copii cu varsta intre 0-3 ani, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba incheierea unui acord cadru pe doi ani, incepand cu data contractarii.

           Art. 4 Cu data prezentei isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.156/2017.

           Art.5 Primarul municipiului, prin Directia economica si Directia de Asistenta sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                      Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.177