ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI 

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

 

           Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava,               

                                                            intrunit in sedinta    ordinara   in data de  31  ianuarie  2017

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.2401/25.01.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.2402/25.01.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  art 53 din HG nr.924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;Prevederile art.2 din HCL nr. HCL nr. 45/29.02.2016;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior si drum auto, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1 ,  la prezenta hotarare.

         Art. 2  Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

      CHIRUTA VASILE

                                       Contrasemneaza,

                                     Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

 

 

 

Vatra Dornei

31.01.2017

Nr.18

 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.18/31.01.2017

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Iacobeni

 

suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Val calc conform preturile 2014-2015

Pretul propus de pornire la licitaţie lei/mc

1.

O.S V. Dornei

10046

I

119 K

281

PR

168,19

267,67

218

2.

O.S V. Dornei

10050

I

63A, 64A

1143

PR

201,34

278,78

241

3.

O.S V. Dornei

10051

I

49E

104

PR CONSV

117,59

203,61

162

4.

O.S V. Dornei

10048

I

52A

208

PR CONSV

158,62

245,03

202

5.

O.S V. Dornei

10049

I

53A

153

PR CONSV

201,45

300,90

252

6.

O.S V. Dornei

 

10045

I

67B

29

 Sec

63,38

163,22

113

7.

O.S V. Dornei

 

10044

I

66B

28

Sec

76,39

163,10

120

TOTAL

 

1946

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                    CHIRUTA VASILE

             

 

              Contrasemneaza,

                                    Secretarul municipiului

                                                                                                                                                         Vasile Turcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Anexa nr.2 la HCl nr.31.01.2017

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Iacobeni

 

 

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val.calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie lei/mc

1.

O.S Iacobeni

8757

I

76B

129

PR CONSV

101

174

TOTAL

 

129

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                                    CHIRUTA VASILE

             

 

              Contrasemneaza,

                                  Secretarul municipiului

                                                                                                                                                      Vasile Turcu