ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

      CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumelor necesare  pentru inchirierea unui echipament scenotehnic pentru organizarea  Festivalului National de Folclor pentru copii si tineret”Dorna Plai de Joc si Cantec”, „Festivalul National de Muzica Usoara pentru copii si tineret Muzrtim”, „Festivalul de arta urbana Dorna Art” in cadrul Zilelor Municipiului Vatra Dornei 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

          Având în vedere expunerea de motive  nr.19395/22.06.2017  prezentată de primarul municipiului, raportul nr.19396/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

           În conformitate cu prevederile art.2 pct. 59 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.1, 4,5, precum şi art. 45 alin.(1) coroborat cu  art. 115 alin.(1) lit.b)din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1 Se aprobă alocarea sumei de  20000 lei  pentru inchirierea unui echipaament scenotehnic pentru organizarea  Festivalului National de Folclor pentru copii si tineret”Dorna Plai de Joc si Cantec”, „Festivalul National de Muzica Usoara pentru copii si tineret Muzrtim”, „Festivalul de arta urbana Dorna Art” in cadrul Zilelor Municipiului Vatra Dornei 2017.

      Art. 2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local.

     Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica şi  Casa de cultură   va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

        

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.181