ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

      CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea puz- extindere centru comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto si pietonal- Beneficiari-SC REGNAFOR SA pentru SC KAUFLAND SSC

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2017

 

 Având în vedere expunerea de motive nr.19398/22.06.2017 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.19399/22.06.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Tinand seama de faptul ca documentatia PUZ se afla in curs de elaborare, iar conform prevederilor Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr.2701/2010 de aprobare a Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism si HCL nr.74/2017  privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea (informarea şi consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

In conformitate cu  art.36, alin.2, lit.c si alin.5 lit.”c” si art. 45, alin.1,  din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

 

Art.l Se  insuseste Raportul de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Extindere Centru Comercial, Amenajare Parcare, Amplasare Mijloace Publicitare, Amenajare Acces Auto Si Pietonal- Beneficiari-SC REGNAFOR SA PENTRU SC KAUFLAND SSC, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            CHIRUTA VASILE

       

 

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

29.06.2017

Nr.182