ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

      CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2017, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017, precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                intrunit in sedinta extraordinara in data de 10.07.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.21506/06.07.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.21507/06.07.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.6/2017  a bugetului de stat pentru anul 2017 ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.2  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:          

 

      Art. 1 Se aprobă  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017, conform influentelor  prevazute in anexele  nr.1 si 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aproba modificarea programului anual de investitii pentru anul 2017,  conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

      Art.3  Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            GROHINSCHI DORIN

        

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

10.07.2017

Nr.183