ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĀRE

privind  aprobarea  modificarii organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei  şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2017

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                intrunit in sedinta extraordinara in data de 10.07.2017

 Avānd īn vedere:

- Expunerea de motive nr.21512/06.07.2017  prezentată de Primarul Municipiului Vatra Dornei.

- Raportul  nr.21513/06.07.2017 al compartimentului de resurse umane ;

- Prevederile art. 100, 107 şi 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   -Prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

   Īn temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), art. 36 alin. (3) lit. b), art. 45 alin. (1) , art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, a instituţiilor subordonate  si a Aparatului de lucru al Consiliului Local, conform anexei nr.1.

   Art.2. Se aprobă  modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, a instituţiilor subordonate si  a Aparatului de lucru al Consiliului Local, conform anexei nr. 2.

            Art.3. Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

            Art.4. Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin aparatul de specialitate va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                            GROHINSCHI DORIN

       

                                                                               Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

10.07.2017

Nr.185