ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

      CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  acordul in vederea scoaterii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 11295 mp de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, fara defrisare, in vederea explorarii, captarii si exploatarii apei minerale naturala sau de izvor, de catre SC RIO BUCOVINA SRL 

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                intrunit in sedinta extraordinara in data de 10.07.2017

 

Având în vedere expunerea de motive nr.21515/06.07.2017  prezentată de Primarul Municipiului Vatra Dornei ; Raportul  nr.21516/06.07.2017 al compartimentului de  specialitate ;- Prevederile Ordinului Nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti;Adresa nr.39601/2016 a SC RIO BUCOVINA SRL prin care solicita scoaterea temporara din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei a suprafetei de 11295 mp in scopul explorarii, captarii si exploatarii apei minerale naturala sau de izvor; Adresa nr.12352/28.04.2017 a Ocolului Silvic Dorna Candrenilor;art.39-42 din Legea nr.46/2008- Codul Silvic;

   În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) si alin.5.lit.(c) art. 45 alin. (3)  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

 Art.1. Se da acordul pentru scoaterea temporara din fondul forestier national, a suprafetei de 11295 mp de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, fara defrisare, in vederea explorarii, captarii si exploatarii apei minerale naturala sau de izvor, de catre SC RIO BUCOVINA SRL  identificat in unitatea amenajistica dupa cum urmeaza: UP I Vatra Dornei, suprafata de 1944 mp in U.P. I, u.a. 87A, suprafata de 7926 mp in U.P.I u.a. 87B si suprafata de 1425 mp in U.P.I u.a.89A., ,identic cu parte din PT 35183 din CF 35183,  pentru o perioada de 1 an cu posibilitatea de prelungire.

            Art.2. Proprietarul terenului, va avea pe toata perioada scoaterii din fondul forestier, drept de servitute de trecere cu piciorul, auto si orice autovehicol pentru exploatarea masei lemnoase din zona.

            Art.3 Alin.(1)SC RIO BUCOVINA SRL, va achita chiria anuala in cuantum de 491.215,41 lei la care se adauga TVA, conform fisei de calcul intocmita de catre OS.Dorna Candrenilor, care face parte interganta din prezenta hotarare , la care se adauga suma de 200.000 de lei cu titlu de chirie.

          Alin.(2) Chiria pentru ocuparea temporară a terenului mentionat la art.1, se va achita anterior predării terenului.

            Art.4. SC RIO BUCOVINA SRL va achita contravaloarea pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice in suma de 146.960,88 lei plus TVA 27922,57 lei.

             Art.5 SC RIO BUCOVINA SRL va achita toate costurile aferente scoaterii temporare din fondul forestier  national a suprafetei de teren mentionata la art.1, conform Ordinului nr.694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti.

            Art.6 Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

10.07.2017

Nr.186