ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

      CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 15000 de lei pentru acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

 

                            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei

                                intrunit in sedinta extraordinara in data de 10.07.2017

 

            Având în vedere expunerea de motive  nr.21518/06.07.2017 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.21519/06.07.2017 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct. 2, 16, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 15000 lei, ca premii pentru  familiile domiciliate în  municipiul Vatra Dornei care au împlinit 50 ani de căsătorie.

            Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

            Art. 3 Primarul, prin  Compartimentul de stare civilă şi Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                    GROHINSCHI DORIN

       

                                                                              Contrasemneaza,

                      Secretarul municipiului    

                                     Turcu Vasile

Vatra Dornei

10.07.2017

Nr.187